Kapsam Danışmanlık

ZAFER KALKINMA AJANSI TURİZM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TAİDEP) YAYIMLANDI

Adı: Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Kısaltması:TAİDEP

Türü:Mali Destek Programı

İlan Tarihi:15.03.2021

Son Başvuru Zamanı:

KAYS : 23.05.2021

Taahhütnamenin e-İmzası/Teslimi : 28.05.2021

Referans Numarası: TR33/21/TAİDEP

Amaç

Alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması

Öncelikler

Proje ile ilgili olan sadece bir öncelik seçilmelidir.

1) Termal turizm bölgelerinin altyapısının iyileştirilmesi ve turizme yönelik aktivite imkânlarının artırılması

2) Yaratıcı turizm kapsamında turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması

3) Diğer alternatif turizm türleri (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür) açısından öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak ilgi çekici altyapı ve hizmetlerin oluşturulması

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 25.000.000 TL (Yirmi Beş Milyon Türk Lirası)’dır.

Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ya da değerlendirme sonuçlarına göre ilgili yılın proje teklif çağrıları arasında kaynak aktarımı yapma haklarını saklı tutar.

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Destek Limitleri

Asgari

Azami

Destek Oranı (%)

25

75

Destek Miktarı (TL)

450.000

2.000.000

Eş Finansman (TL)

150.000

6.000.000

Proje Bütçesi (TL)

600.000

8.000.000

 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

TR33 Bölgesi’ndeki;

1) Yerel Yönetimler

·         Belediye

·         İl Özel İdaresi

·         Köylere Hizmet Götürme Birliği

·         Diğer Mahalli İdareler

2) Kamu Kurum ve Kuruluşları

·         Üniversite

·          Bölge / İl / İlçe Müdürlüğü

3) Özel Sektör Çatı Kuruluşları

·         Ticaret ve Sanayi Odası

·         Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

23.05.2021 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

28.05.2021 | 18:00