Kapsam Danışmanlık

ZAFER KALKINMA AJANSI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI YAYIMLANDI

Amaç
Alternatif turizme yönelik olarak altyapının geliştirilerek turizm destinasyonlarının cazibesinin, tanınırlığının ve katma değerinin artırılması

Öncelikler
Proje ile en ilgili olan sadece bir öncelik seçilmelidir.
1) Termal sağlık turizmi bölgelerinin sosyal aktivite imkanlarının artırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve kar amacı gütmeyen kurumlara ait sağlık turizmine yönelik tesislerin hizmet kalitesi ile kapasitesinin iyileştirilmesi
2) Zanaat ve halk sanatları ile gastronomi konuları öncelikli olmak üzere yaratıcı turizm kapsamında cazibe merkezlerinin ve turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması
3) Kırsalda turizm değerleri yönünden öne çıkan lokasyonların turizm potansiyelini ve bilinirliğini artırmaya yönelik yenilikçi / ilgi çekici altyapıların oluşturulması

Program Bütçesi
Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 15.000.000 TL (On Beş Milyon Türk Lirası)’dir. 

Destek Miktarı
Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
 
Destek Limitleri    Asgari           Azami
Destek Oranı           % 25            % 75
Destek Miktarı 150.000 TL  1.500.000 TL
Eş Finansman 50.000 TL  4.500.000 TL
Proje Bütçesi 200.000 TL  6.000.000 TL
 
Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.
Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
 1) Yerel Yönetimler
   a. Belediye
   b. İl Özel İdaresi
   c. Köylere Hizmet Götürme Birliği
   d. Diğer Mahalli İdareler
2) Kamu Kurum ve Kuruluşları
   a. Üniversite
   b. Bölge / İl / İlçe Müdürlüğü
3) Özel Sektör Çatı Kuruluşları
   a. Ticaret ve Sanayi Odası
   b. Esnaf ve Sanatkarlar Odası
4) Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler
5) Kültür ve Turizm Alanlarında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
 
Başvuru Süreci                             Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı       10.05.2020 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 15.05.2020 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir