Kapsam Danışmanlık

ZAFER KALKINMA AJANSI MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI YAYIMLANDI

Amaç
İmalat sanayisi ve turizm sektörlerinde mesleki eğitim kurumları ile özel sektör işbirliğinde mesleki eğitim altyapısının ve kalitesinin geliştirilmesi

Öncelikler
Proje ile ilgili olan öncelikler arasından çoklu seçim yapılabilir.
1) Mesleki eğitim kurumlarının 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi
2) Mesleki eğitim kurumlarındaki eğitmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi
3) Mesleki eğitime yönelik farkındalığın artırılması kapsamında yönlendirici ve özendirici yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi
4) Mesleki eğitim kurumları ile ilgili özel sektör kuruluşları arasında sonuç odaklı işbirliklerinin oluşturulması

Program Bütçesi
Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 15.000.000 TL (On Beş Milyon Türk Lirası)’dir. 

Destek Miktarı
Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
 
Destek Limitleri      Asgari   Azami
Destek Oranı              % 25            % 90
Destek Miktarı 90.000 TL 500.000 TL
Eş Finansman 10.000 TL 1.500.000 TL
Proje Bütçesi 100.000 TL 2.000.000 TL
 
Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.
Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
TR33 Bölgesi’ndeki;
1) Mesleki Eğitim Kurumları (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu
Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Meslek Yüksekokulu)
2) Özel Sektör Çatı Kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi,
Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
3) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Uygun Ortaklar
TR33 Bölgesi içinden veya dışından;
1) Uygun Başvuru Sahipleri
2) Kamu Kurum ve Kuruluşları (Üniversite, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü)
3) İmalat Sanayisi ve Turizm Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları

Uygun İştirakçiler
Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler
 
1) Aynı başvuru sahibi tarafından Programa sadece 1 (bir) proje ile başvuru yapılabilir.
2) Bir proje ortağı en fazla 2 (iki) projeye ortak olabilir ve başarılı olmaları durumunda bu projelerin ikisinde de ortak sıfatıyla destekten yararlanabilir. Ancak, proje ortağının aynı zamanda başvuru sahibi sıfatıyla proje sunmuş bir kurum olması durumunda, söz konusu kurum kendi projesi dışında yalnızca 1 (bir) projede ortak olarak yer alabilir. Dolayısıyla başvuru sahibi olan kurumların kendi projeleri dışında sadece 1 (bir) projede ortak olarak yer alması gerekmektedir.

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
 
Başvuru Süreci                                Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı           10.05.2020 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi   15.05.2020 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir