Kapsam Danışmanlık

TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
                               
              

• İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı;
TR21 Trakya Bölgesinde öncelikli gelişme potansiyeli olan sanayi sektörleri ile turizm sektöründe yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanarak, rekabet gücünün arttırılmasıdır.
Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:


Öncelik 1: Gıda, lojistik, elektrik-elektronik, kara taşıtları, tarım makineleri ve diğer makine ve ekipman imalatı sektörlerinde Ar-Ge, yenilikçilik, markalaşma ve pazarlamanın geliştirilmesi
Öncelik 2: Turizmde hizmet ve pazarlama kalitesinin geliştirilmesi
Öncelik 3:  Ürün, süreç ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması ve giderilmesi
Öncelik 4:  Atık ısı ve atık su başta olmak üzere atık geri dönüşüm ve kazanımının sağlanması
 

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 1: Gıda, lojistik, elektrik-elektronik, kara taşıtları, tarım makineleri ve diğer makine ve ekipman imalatı sektörlerinde Ar-Ge, yenilikçilik, markalaşma ve pazarlamanın geliştirilmesi

Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek tasarım/prototip geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projeleri
Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak, ileri teknoloji araştırmalarından yararlanan yenilikçi süreçler, yöntemler ve ürünlerin geliştirilmesi
Üretim süreçlerinde yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması
İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler
Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri
İleri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler
Lojistik operasyon yönetimine yönelik yenilikçi otomasyon projeleri (lojistik tedarik zinciri, nakliye depo, stok ve envanter yönetimi ile dağıtım ağı gibi)
Ürün imajı oluşturmayı içeren projeler
Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık, ajans hizmetleri alınması (müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin işletmeye entegrasyonu, markaya özel müşteri stratejileri geliştirilmesi, bayilikler, dağıtım kanalları ile satış sonrası hizmet sisteminin oluşturulmasına yönelik faaliyetler vb.)
Markalaşma yönelik eco-labelling, CE, ISO, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikasyonların alınmasını içeren projeler
Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler
Satış-pazarlama kadrolarının niteliklerinin arttırılması faaliyetlerini içeren projeler

Öncelik 2: Turizmde hizmet ve pazarlama kalitesinin geliştirilmesi

Ulusal ve uluslararası boyutlarıyla eko-turizm, eno-turizm, kır, sağlık, spor, eğitim, doğa, kültür, tarih, inanç, fuar, kongre vb. turizm alanlarında hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve pazara/müşterilere ulaşılabilmesini sağlayacak etkili tanıtım çalışmalarının yapılması
Gastronomi, kuş gözlemciliği, botanik bitki, orienteering, trekking, kampçılık, su altı dalış, yamaç paraşütü, yelkencilik, yat turizmi gibi alanlarda niş pazarlama faaliyetleri içeren ve bu alanlardaki hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik projeler
Tarihi ve kültürel yapı, bina veya anıtların röleve, restitüsyon ve restorasyonunu da içerecek şekilde turizm girişimlerinin (pansiyon, butik otel, konsept kafe, restoran vb. işletmeler) geliştirilmesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen “turizm işletmesi belgesi” alınmasını içeren projeler (otel, motel, pansiyon, butik otel, kamping ..vb)

Bölgedeki turizm işletmelerinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen yıldız derecelerinin yükseltilmesini içeren projeler
Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi
Turizmde pazarlama, markalaşma ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık, ajans hizmetleri alınması
Çevresel yönetim sistemlerinin oluşturulması, sertifikalandırılması ve eko-turizm etiketlemesinin altyapısının oluşturulmasına yönelik faaliyetler (Öncelik 3, 2)
Turizm işletmelerinde bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması                                                           


Öncelik 3: Ürün, süreç ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması ve giderilmesi

Kaynak azaltımında kullanılan tekniklerin entegrasyonu; proses etkinliğinin arttırılması, ikame malzeme kullanımı, iyi işletme uygulamaları ve proseste geri kazanım sistemleri
Atık arıtma, depolama ve yönetim sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesi
Başta su kullanılmayan veya suyu daha verimli kullanan süreçler, ürünler, teknolojiler, su yönetiminde eko-verimliliğin geliştirilmesi
Atıkların ve sera etkisi yaratan emisyonların azaltılmasını, atık konsantrasyonunu en aza indirmeyi amaçlayan ve/veya geri dönüşümü sağlayan yenilikçi ürünler, süreçler ve hizmetler (Öncelik 4, 3)
Emisyonları kontrol altına almaya yönelik hava yıkama teknolojilerinin kullanılması içeren projeler
Endüstriyel simbiyoz oluşturacak şekilde üretilen yan ürün, fire, artık veya atıklar için yönetim sistemi geliştirilmesi
En uygun teknolojilerin kullanımıyla atık azaltımı için ayrı toplama sistemlerinin oluşturulması ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi (Öncelik 4, 3)
Çevre dostu ve yenilikçi ambalajlama yöntemleri ve malzemeleri kullanımına geçilmesi veya doğaya bırakılan ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik yeni ürün veya geri dönüştürülebilir materyallerin geliştirilmesi
Kimyasal kullanılan süreçlerde ilgili noktalara dozajlama ünitelerinin entegre edilmesi, çözücü (solvent) kullanımını azaltmaya yönelik sistemler oluşturulmasını içeren projeler

Çevresel performansın sertifikalandırılması ve etiketlenmesine (eko-etiketleme) yönelik gerekli altyapının oluşturulması faaliyetlerini içeren projeler
Sıvı ve katı atık deşarj standartlarına uyuma yönelik altyapının oluşturulması faaliyetleri
Karbon oluşumunu ve yan mamul atıklarını azaltan sistemlerin geliştirilmesini içeren projeler
Fiziksel/kimyasal ya da biyolojik arıtma sistemlerinin entegrasyonu
Su, kimyasal, enerji ve malzemelerin verimli kullanımını amaçlayan akıllı dağıtım sistemlerinin entegrasyonunu içeren projeler                                                       


Öncelik 4: Atık ısı ve atık su başta olmak üzere atık geri dönüşüm ve kazanımının sağlanması

İşletmelerin üretim süreçlerinde açığa çıkan ısının seracılık vb. yeni üretim süreçlerinde kullanılması
Arıtma tesisi çıkış suyunu üretim hattına taşıyacak bir geri dönüşüm hattının oluşturulması (Öncelik 3, 4)
Bir turizm işletmesinde kurutmada açığa çıkan buharın bulaşık yıkama suyunun ısıtılmasında kullanınıma yönelik sistem entegrasyonu (Öncelik 2, 4)
Atık yağ ve atık solvent geri kazanımını içeren projeler
Atık malzeme ve maddelerin tekrar kullanılmasını sağlayacak ürünlere dönüştürülmesi

 Destek Mktarları


      Asgari tutar:  40.000 TL          Azami tutar: 400.000 TL


 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.


 Kimler Başvurabilir?

a) 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde KOBİ olarak vasıflandırılan işletme olması5

b) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri hariç sermayesinin veya oy haklarının %25 veya daha fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak, müştereken veya tek başına, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşuna veya aynı Yönetmelik çerçevesinde KOBİ olarak vasıflandırılmayan bir işletmeye ait olmaması


c) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına ilişkin proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten en az 3 (üç) ay önce kurulmuş olması

d) Teklif çağrısının ilan edildiği tarihten önce, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Düzey II bölgesinde (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri) kayıtlı olması veya merkez(ler)i ya da yasal şubesi/şubeleri bu bölgede bulunması

e) Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin ilgisine göre esnaf ve sanatkârlar sicilinde veya ticaret sicilinde kayıtlı iştigal/faaliyet alan(lar)ı içerisinde bulunması ve söz konusu iştigal/faaliyet alan(lar)ını tescil eden kaydın İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına ilişkin proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten önce ilan6 edilmiş olması                                                  

f) Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

g) İflas etmiş veya iflası ilan edilmiş olmaması, tasfiye halinde bulunmaması veya hakkında zorunlu tasfiye kararı verilmiş olmaması ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülmemesi, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış olmaması, faaliyetleri askıya alınmış olmaması veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olmaması veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olmaması

h) Cezaları ertelenmiş yahut affa uğramış olsalar dahi kendileri, ortakları, yönetim veya denetim kurullarında yer alan veya diğer imzaya yetkili kişileri hakkında mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan ceza aldıklarına dair kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması

i) Cezaları ertelenmiş yahut affa uğramış olsalar dahi kendileri, ortakları, yönetim veya denetim kurullarında yer alan veya diğer imzaya yetkili kişileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 2. kısmının 10. bölümünde yer alan “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında sayılan suçlar ve aynı kanunun “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” başlıklı 220. maddesi kapsamında ceza aldıklarına dair kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması

j) Cezaları ertelenmiş yahut affa uğramış olsalar dahi kendileri, ortakları, yönetim veya denetim kurullarında yer alan veya diğer imzaya yetkili kişileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 4. kısmının 1. bölümünde yer alan “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında sayılan suçlar kapsamında ceza aldıklarına dair kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması

k) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi veya diğer taahhütleri ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilmiş olmaması

l) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olmaması

m) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Ajans tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermemiş olmaması veya gerçeğe aykırı, yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilmiş olmaması

n) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde bağımsız değerlendiricileri, değerlendirme komitesini veya Ajansı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs etmiş olmaması

o) Siyasi parti veya bunların alt birimi olmaması

p) Tütün mamülü üreticisi veya tütün işleme tesisi olmaması                                                           


 Proje Süresi:


Asgari proje uygulama süresi 4 ay ve azami proje uygulama süresi 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.


 Projenin Uygulanacağı Yer:


Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Düzey II bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri) gerçekleştirilmelidir. Ancak, projenin amaçlarına ulaşılabilmesi için gerekli olması durumunda- programın amaçları ile uygunluğu da gerekçelendirilerek- bazı alt faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her koşulda, proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ
11.11.2011