Kapsam Danışmanlık

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA , "DİJİTAL DÖNÜŞÜM " BAŞLIKLI 5'İNCİ ÇAĞRI AÇILDI.

Dijitalleşmenin işletmeler için rekabet geliştirici potansiyeli dikkate alınarak yeni bir adım atıldı. Bu potansiyelin değerlendirilmesinde önemli bir kaldıraç etkisi göstermesi amacıyla, dijital dönüşüme katkıda bulunabilecek yazılım ve donanım altyapılarını üretmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı.

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruya açılan "Dijital Dönüşüm" çağrısıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde yer alan 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlara destek sağlanacak.

 

Bu kapsamda, ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikroelektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler, diğer elektronik ve yazılım teknolojileri altında gruplandırılan birçok alanda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılabilecek. Ayrıca yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri, görüntü işleme, nesnelerin interneti, siber güvenlik, dijital ikiz ve blokzincir gibi yenilikçi teknoloji alanlarındaki projeler de çağrı kapsamında desteklenebilecek.

 

PROJE TUTARI EN AZ 10 MİLYON LİRA OLACAK

"Milli Teknoloji Hamlesi" çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı kapsamında başvurusu yapılacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 milyon lira olarak uygulanacak.


 • Başvuru Yeri

  1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

 • Başvuru Aşamaları

  2. Başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.

 • Başvuru Sahibi, Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar

  3. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

  4. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.

  İbrazı zorunlu yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranmış hallerinin, başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, KEP adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir.

  Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

  5. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.

  6. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de 4 üncü maddede sayılan usulle, ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  7. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalı’na yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.

 • Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

  8. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.

  9. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.

 • Ön Başvuru ve Ön Değerlendirme

  10. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

  11. Ön başvuru süreci içerisinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, bu duyuru metninin 3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksikliklerini, bildirilen süre içerisinde tamamlamayan başvuru sahiplerinin ön başvuruları onaylanmayacak olup başvuru sahipleri kesin başvuruda bulunma hakkını kaybedecektir. Ön değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun görülen başvuru sahipleri, kesin başvuru aşamasına devam edebilecektir.

 • Kesin Başvuru Koşul ve Aşamaları

  12. Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi 36 aydan fazla olamaz. TÜBİTAK destek programına ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

  13. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’na ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

  14. Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenmesi talep edilen faaliyetlere ve talep edilen desteklere ilişkin bilgilerin Program Portalına girilmesi gerekmektedir.

  15. Bu duyuru metninin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili tüm proje faaliyetlerini kapsayacak şekilde çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer alan formatta, Proje Fizibilitesi’nin ve Fizibilite Veri Dosyası’nın kesin başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Proje Fizibilitesi ve Fizibilite Veri Dosyası’nın Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasındaki rehberler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması durumunda, kesin başvuru aşamasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolü’nün de elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi zorunludur.

 • Bağımsız Değerlendirme Raporu

  16. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması sürecinde yetkilendirilmiş danışmanlık firmasıyla sözleşme imzalamayan ve/veya gerekli iş birliğini yapmadığı tespit edilen yatırımcıların proje başvuruları reddedilmiş kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  17. Bağımsız Değerlendirme Raporu için, bağımsız danışmanlık hizmet bedeli, yatırımcının KOBİ olması durumunda 35.960 TL + KDV, büyük ölçekli işletme olması durumundaysa 50.950 TL + KDV’dir. Bu bedel yatırımcı tarafından ödenir. Başvuru kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun Program Portalı’na yüklendiğinin kendisine bildirilmesini müteakiben yatırımcı, 7 gün içerisinde ataması yapılan bağımsız danışmanlık firmasına danışmanlık hizmet bedelini öder. Söz konusu ödemenin süresinde yapılmaması halinde proje başvurusu reddedilmiş kabul edilerek, başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Değerlendirme Sürecinde Çağrıya Uygun Olmadığı Tespit Edilen Başvurular

  18. Yatırım projelerinin, Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 • Program Komitesi Değerlendirmesi

  19. Detaylı incelemenin tamamlanmasını müteakiben çağrı kapsamındaki yatırım projeleri Program Komitesi değerlendirmesine sunulacaktır.

  20. Değerlendirme sürecinde, başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, Komitenin değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.

 • Diğer Hususlar

  21. Öngörülen başvuru ve değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde, ilgili sürenin bitiminden önce çağrı duyurusu sayfasında ilan edilmek suretiyle uzatılabilecektir.

  22. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve formatlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.


Çağrı duyurusunu doküman olarak indirmek için tıklayınız.


Dijital Dönüşüm Çağrısı Takvimi


Ön Başvuru Başlangıç Tarihi30 Eylül 2021 Perşembe
Ön Başvuru Bitiş Tarihi3 Kasım 2021 Çarşamba
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi13 Kasım 2021 Cumartesi
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi3 Aralık 2021 Cuma
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih7 Ocak 2022 Cuma


Dijital Dönüşüm Çağrısı Ürün Listesi


Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına Göre Ürünler

#GTİP KoduGTİP Tanımı
1841451002000Evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü 125 W.ı geçmeyen
2844331000000Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan makinalar; bilgiişlem/networke bağlanabilen
3844332101000Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen ink jet tipi yazıcılar
4844332109019Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen diğer yazıcılar
5847050000011Yazar kasalar (satış noktası terminalleri-POS makinaları)
6847050000019Yazar kasalar (diğerleri)
7847130000000Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık=<10 kg.
8847150009000Diğerleri için numerik bilgi işlem birimleri
9847160609000Diğer yerlerde kullanılan klavyeler
10847160709011Optik okuyucular
11847160709014Mouse
12847160709016Digitizer
13847160709019Diğer giriç/çıkış birimleri
14847170209000Diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri
15847170509000Diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü
16847170709000Diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri
17847170989000Diğer yerler için diğer bellek birimleri
18847180000000Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri
19847290300000Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)
20847330200000Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası
21847330800000Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası
22850110100000Senkron motorlar; gücü <=18 W
23850110939000Diğer alternatif akım (AC) motorları; güç =< 37, 5 W.
24850110999000Diğer doğru akım (DC) motorları; güç =< 37, 5 W
25850131009011Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W
26850140202900Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç <= 37.5 W
27850152209000Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 750 W < güç =< 7,5 kW
28850162009300Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri;100 kVA <güç = < 375 kVA
29850239801100Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç < 100 kVA
30850239801300Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç > 100 kVA
31850440301011Kesintisiz güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak olan)
32850440301019Diğer güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak olan)
33850440829000Diğer kullanım için redresörler
34850440849000Diğer kullanım için invertörler; güç =<7, 5kVA
35850440889000Diğer kullanım için invertörler; güç >7, 5kVA
36850440909011Kesintisiz diğer güç kaynakları (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
37850440909019Diğer statik konvertörler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
38850811000011Kendinden elektrikli vakumlu süpürge; gücü =<1500 Wat, toz torbasına sahip veya toplama kapasitesi=<20 lt, gerilim>=110V
39851020000011Elektrikli saç kesme makineleri
40851030000000Elektrikli epilasyon cihazları
41851521000000Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar
42851650000000Mikro dalgalı fırınlar
43851810959000Diğer mikrofonlar ve bunların mesnetleri
44851821000000Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler
45851822000000Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler
46851829950000Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş
47851830951000Sivil hava taşıtları için kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler
48851830959000Diğer kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren diğer setler
49851989000000Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar
50852190000000Diğer video kayıt ve gösterme cihazları
51852351100000Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt yapılmamış)
52852352009000Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken diğer akıllı kartlar
53852580190011Yalnız görüntü veren diğer televizyon kameraları
54852580190012Hem ses hem görüntü veren diğer televizyon kameraları
55852580910000Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen kameralar
56852610000012Meteorolojik radarlar
57852610000019Diğer radarlar
58852852100000Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan diğer monitörler
59852852910000LCD monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış
60852859000000Diğer monitörler
61852862000000Projektörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış
62852871910000Diğer tv alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, mikro-işlemci esaslı aygıtı olan
63852910809000Diğerleri için anten filtreleri ve separatörler
64852910959019Antenlere ait diğer aksam ve parçalar
65852990659000Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları
66852990920000Diğer televizyon kamerası, monitör,projektör,TV alıcı cihazları,radyo yayınları alıcı cihazlarının diğer aksam - parçası
67853110300019Binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar
68853120200000Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
69853190000000Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazlarının aksam ve parçaları
70853224000000Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)
71853229000019Diğer sabit kondansatörler
72853321000019Bağlantı bacakları olmayan diğer sabit rezistans güç kapasitesi=<20 w.
73853400110019Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer baskılı devre
74853400190011Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit elastiki baskılı devre
75853400190019Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit diğer baskılı devre
76853400900019Diğer pasif elemanlı diğer baskı devreler
77853530900012Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV)
78853620900019Diğer otomatik devre kesiciler (akım >63 amp.)
79853630100000Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amp.)
80853641900000Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amp.)
81853649000011Kontaktörler; anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen
82853649000029Diğer çeşit röleler
83853650050000Bir transistor ve lojik cip iihtiva eden elektronik anahtarlar (chip-on chip technology)
84853650110000Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.)
85853650800018Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için diğer elektrik teçhizatı
86853669300000Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları
87853669900018Diğer çeşit fişler ve soketler
88853670001000Plastikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
89853670002000Seramikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
90853670003000Bakırdan konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
91853670005000Demir veya çelikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
92853690100000Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları
93853890910000Diğer birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları
94853890990012Otomatik devre kesicilerin (gerilim =<72, 5 kv.) vakum tüpleri (8535.21 için)
95853890990039Diğer elektirk devresi teçhizatı aksam ve parçaları
96853931900019Sıcak katodlu diğer flüoresan ampuller
97853950000000LED ampuller
98854110000019Diğer diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç)
99854129000012Bacakları takılmış transistörler (güç>1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)
100854129000019Diğer transistörler (güç >1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)
101854140100000Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil)
102854140900012Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples)
103854140900015Işığa duyarlı yarı iletken fotovoltaik (solar) hücreler
104854140900019Işığa duyarlı yarı iletken diğer tertibat
105854160000011Kristal ve seramikten filtreler
106854160000019Diğer monte edilmiş piezo elektrik kristaller
107854231110000Çok komponentli elektronik entegre devreli işlemciler ve kontrolörler(MCO);faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilen
108854231190000Elektronik entegre devreli diğer işlemciler ve kontrolörler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olan
109854231900000Elektronik diğer entegre devreler ve diğer işlemci ve kontrolörler
110854232190000Elektronik entegre devreli diğer bellekler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olan
111854232390000Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: >512 Mbit)
112854232610000Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: <512 Mbit)
113854232690000Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: >512 Mbit)
114854232900000Bellek; diğerleri
115854233900000Elektronik entegre devreli diğer yükselteçler
116854239110000Çok komponentli elektronik diğer entegre devreler (MCO); bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar
117854239190000Elektronik diğer entegre devreler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar
118854239900000Diğer entegre devreleri
119854320000000Sinyal jeneratörleri
120854370900012Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri
121854370900013Ses birleştirme üniteleri
122854370900015Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
123854370900019Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar
124854449931919Diğer elektrik iletkenleri (diğer, gerilimi<=80 V. için)
125854449991919Diğer , gerilimi 1000V olan elektrik iletkenleri;diğerleri
126854511000011Ark ocağı için elektrotlar; fırınlarda kullanılmaya mahsus
127854511000019Fırınlarda kullanılan diğer elektrotlar
128854890909000Diğer makine ve cihazların elektrikli diğer aksam ve parçaları
129900110101000Camdan görüntü iletici kablolar
130900110909900Optik tarzda işlenmiş olan diğer maddelerden optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları
131900190009100Diğer kullanım için camdan mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar
132900190009900Diğer kullanım için diğer maddelerden mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar
133900219009000Diğer optik cihazların diğer madde objektif mercekleri
134900290001100Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları
135900290009100Diğer kullanım için için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları
136900510000000Çift gözlü dürbünler
137901210900011Diğer elektron mikroskopları ve proton mikroskoplar
138901310900019Diğer teleskoplar, teleskopik cihazlar
139901420201900Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar
140901420209900Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar
141901420801000Diğer havacılık, uzay yolculukları için (elektrikli/elektronik) sistem
142901480001000Akustik ve ultrasonik iskandil aletleri, ultrasonik detektör
143901480009011Deniz ve nehir seyahatleri için elektronik alet ve cihazlar
144901480009019Diğer seyrüsefer alet ve cihazları
145901490009900Diğer seyrüsefer alet ve cihazların aksam ve parçaları
146901580200019Hidrolojiye ait elektronik alet ve cihazlar
147901580801000Oşinografi için elektrikli diğer alet ve cihazlar
148901590001019Elektrikli/elektronik arazi ölçme,hidrografi,oşinografi,hidroloji, jeofizik alet ve cihazlarının aksam, parça, aksesuarı
149901590009000Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, jeofizik, meteoroloji alet ve cihazlarının diğer aksam, parça, aksesuarı
150901730001000Elektrikli veya elektronik mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar
151901730009000Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya elektronik olanlar hariç
152902519201911Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan elektronik termometreler
153902519201919Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan elektronik termometreler
154902519802219Kayıt edici tertibatı olmayan elektrikli termometreler
155902519802900Diğer termometreler
156902610219000Diğer kullanım için elektronik debimetreler
157902620209000Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar
158902620802000Sıvı ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
159902620808000Sıvı ve gazlar için basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar;sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
160902710100000Elektronik gaz/duman analiz cihazları
161902710900000Diğer gaz ve duman analiz cihazları
162902720000000Kromatograflar ve elektroforez cihazları
163902730000011Spektrometreler
164902750000000Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)
165902780110000Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
166902780170000Optik ışınlı alet ve cihazlar, elektronik, diğer
167902780990000Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar
168902790500000Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb.özellikleri ölçen alet, cihazl.aks.
169902790800000Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar
170903033309000Gerilim/akım/güç ölçmeye/muayene etmeye mahsus elektronik diğer alet, cihazlar; sivil hava taşıtların için olanlar HARİÇ
171903082000000Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar
172903090009000Elektrik miktarını ölçme, iyonlaşma ışınlarını tespit eden alet ve cihazların diğer aksam, parçaları
173903120001000Elektronik/elektrikli deney standları
174903149900000Diğer optik alet ve cihazlar
175903180809000Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinalarının diğerleri
176903220001000Sivil hava taşıtları için basınç kontrol cihazları (manostatlar);
177903220009011Diğer kullanım için elektronik basınç kontrol cihazları
178903220009019Diğer kullanım için diğer basınç kontrol cihazları
179903281001000Sivil hava taşıtları için hidrolik veya pnömatik alet ve cihazlar
180903281009011Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları
181903281009012Hidrolik veya pnömatik bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri
182903281009019Hidrolik veya pnömatik diğer alet ve cihazlar
183903289000000Diğer alet ve cihazlar
184910221000000Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri
185940510985000Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden aydınlatma cihazı
186940540100000Projektörler
187940540390000Plastikten diğer çeşit diğer elektrikli aydınlatma cihazları
188950450000000Eğlence merkezleri için video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç)


Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler

Ekran Teknolojileri
Sıvı kristal cihazlı (LCD) ve/veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri
Elektrikli sesli ve/veya görsel sinyalizasyon cihazları
MikroLED ekranlar
Veri ve Yazılım Altyapısı Teknolojileri
Kişisel ve genel verilerin korunmasına yönelik olarak siber modül kit sistemleri
Büyük veri toplama platformu (veri doğrulama, veri bütünlüğü, veri mahremiyeti, veri etiketleme, heterojen veri desteği)
Servis geliştirme platformu (PaaS (Platform as a service), SaaS (Software as a ervice), IaaS (Infrastructure as a Service) yapıları)
Yapay görme, görüntü ve video işleme teknolojileri (yapay zeka temelli, analiz, tahmin ve karar destek sistemleri)
Endüstriyel nesnelerin interneti platformu
Dijital İkiz teknolojileri
Blokzincir teknolojileri (ürün izlenebilirliği, dijital ürün pazarlama vb.) ve altyapısı
Yeni Nesil Akıllı Sensörler
Nesnelerin internet uygulamalarında kullanılacak MEMS/NEMS ve optik teknolojiler benzeri ileri teknoloji gömülü sensör sistemleri
Uç koşullara dayanıklı sensörler
Uygulamaya göre yüksek duyarlılık ve çözünürlüğe sahip, maliyet etkin, güvenilir (reliable), güçlü (robust), kendi kendine kalibre olabilen; hatalara, kayıplara, bozulmalara dayanıklı sensörler
Paketlenmiş, uzun ömürlü çalışabilen, buluta doğrudan bağlanabilen sensörler ve bileşenler
Programlanabilir, birden fazla uygulamayı çalıştırabilen, genişletilebilir, kolay konfigüre edilebilir sensörler ve sensör dizinleri
Akıllı sensör sistemleri (Darbe, sıcaklık ve nem, su, akış, dokuanmatik, ultrasonik, ışık, konum, hareket, görüntü vb. amaçlı üretilmiş)
LIDAR ve Infrared Sensörler
Giyilebilir Teknolojiler
Giyilebilen elektronik donanımlar, esnek elektronik donanımlar
Enerji hasadı veya depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlar
Buluta veri gönderebilen ve komut alabilen, nesnelerin internetine uyumlu giyilebilen teknolojiler
Mikroelektronik Teknolojileri
Güç elektroniği için kritik transistörler (IGBT (İzole Edilmiş Kapılı, İki Kutuplu Transistör), MOSFET (Si MOSFET, SiC MOSFET, GaN MOSFET vb.))
GaN/SiC bazlı güç anahtarlama elemanları
Optoelektonik/Optonik komponentler
Uç bilişimi (Edge Computing)'ne uygun mikro bileşenler
Entegre Devreler (Grafik İşlemci Birimi-GPU, Ağ İşlemcisi-NPU, Uygulama İşlemcisi-AP, Uygulamaya Özel Entegre Devreler-ASIC, Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri - FPGA, Güç Yönetimi Entegre Devre-PMIC, Dijital Sinyal İşlemci-DSP, Yonga Üzerinde Sistem - SoC, AI Yonga Seti, Haberleşme Devresi - CIC, RF entegre devreler-RFIC)
Güç amplifikatörleri
Modüldeki sistem (SoM)
Dijital ve analog sinyalleri işleyebilen devreler
Güçlü kimlik doğrulama için gerekli sayısal anahtarları koruyup yöneten ve kripto işleme sağlayan güvenlik modülleri/devreleri/donanımları
Güç kontrol modülleri
Mikro, Piezo ve Linear aktüatörler
Sürücüler (IGBT (İzole Edilmiş Kapılı, İki Kutuplu Transistör), servo motor, senkron motor, asenkron motor, kalıcı mıknatıslı senkron motor, LED, LCD vb.)
RF haberleşme teknolojilerine yönelik RF yarıiletkenler
5G cihazları (Modem, Router vb.) ile uyumlu mikro bileşenler
V2X (Araçtan Herşeye) Cihazları ile uyumlu mikro bileşenler
Osilatör
Nükleer Teknolojiler
Th, Li, U235 (%20'ye kadar zenginleştirilmiş) elementlerinin Cl ve/veya F tuzları
Hastelloy N, SiC, yüksek sıcaklık (650C) ve korosif ortamda uzun süre dayanacak paslanmaz çelik alaşımları
Isı, akış, basınç, seviye ve diğer sensörler (800C sıcaklık, korosif ve radyoaktif ortamda çalışabilecek ve korosif ortamda uzun süre dayanacak paslanmaz çelik alaşımları vb. yapısal malzemeler kullanılarak üretilen)
800C sıcaklık, korosif ve radyoaktif ortamda ve Th, Li, U235 (%20'ye kadar zenginleştirilmiş) elementlerinin Cl ve/veya F tuzlarıyla çalışacak valf, pompa, ısı değiştirici (heat exchanger), ergimiş tuz taşıyan borular
Moderatör grafit, Nötron reflektörü B4C, Li-7 izotop zenginleştirme teknolojileri
Radyasyon zırhları
Radyoaktif malzemeler üzerinde çalışılabilecek hot cell (sıcak hücre) teknolojisi
Tüm hattı ısıtacak elektrikli ısıtıcı teknolojisi (şerit ve manto formlarında)
Diğer Elektronik ve Yazılım Teknolojileri
Kimlik doğrulama teknolojileri
Lazer Teknolojileri (Hologram, lazer sensör)
Yaygın olarak kullanılan ara birimlerle uyumlu milli chipset (yonga seti) teknolojileri
Uzaktan bakım (remote maintenence) amaçlı haberleşme modülleri ve artırılmış gerçeklik teknolojileri
Robotik süreç otomasyonu teknolojileri
Elektronik Burun (koku moloküllerinden yasa dışı unsurların tespiti) teknolojileri
Kızılötesi Dedektör teknolojileri
System-on-Chip teknolojileri
Yarı iletken malzeme teknolojileri
Yapay zeka ve derin öğrenmeye dayalı siber güvenlik teknolojileri

Ürün Listesini doküman olarak indirmek için tıklayınız.