Kapsam Danışmanlık

SERHAT KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AÇILDI!

Serhat Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 600.000 TL bütçesi ile açılmıştır.

 
Serhat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
Desteklenen İller Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
Programın Toplam Bütçesi 600.000 TL
Destek Tutarı Asgari Tutar 25.000 TL
Azami Tutar 75.000 TL
Proje Uygulama Süresi 3 Ay
Son Başvuru Tarihi 30 Aralık 2016 - 17:00

PROGRAMIN AMACI: TRA2 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde, bölgesel gelişme planları ve programlarının uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.
 
PROGRAMIN BÜTÇESI: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 
Asgari tutar: 25.000 TL
Azami tutar: 75.000 TL
 
PROGRAMIN BÜTÇESI: 600.000 TL
 
UYGULAMA SÜRESI Azami 3 ay
 
UYGUN BAŞVURU SAHIPLERI:
 
  • Valilikler,
  •  Kaymakamlıklar,
  •  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
  •  Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri),
  • Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Federasyonlar… vs),
  • Kȃr Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler.
 
PROGRAMIN ÖNCELIKLER:
 
1. 2014-2023 Bölge Planında ifade edilen sektörlerde TRA2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önem arz edecek stratejik planların hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve araştırmaların desteklenmesi.
2. TRA2 Bölgesinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından kritik önem arz eden fırsatlardan yararlanılmasına olanak tanıyan ve ayrıca yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye katkı sağlayan faaliyet ve araştırmaların desteklenmesi.
3. Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler.
 4. Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespitine, tanıtımına ve bölge ile ilgili büyük yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler.
5. Turistik öneme sahip tarihi, doğal, kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması.
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
Başvuru için Son Tarih: 30 Aralık 2016 / Saat: 17.00