Kapsam Danışmanlık

Pandemiden Etkilenen İşletmelere 5 Milyar TL. Başvurular 3 Mayısta başlıyor.

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

AÇIKLAMALAR

Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.


Birinci Bileşendeimalat sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

İkinci Bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren genç yenilikçi MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

 

Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.

 

Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:

Birinci Bileşen:
 “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteği


İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü”nde ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için işletme sermayesi desteği

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

 

Aşağıdaki mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir:

Ölçek kriteri:
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Sektör kriteri:
Birinci Bileşene, 
aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler başvurabilecektir:
- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)

İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan ve aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler başvurabilecektir:

- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)

- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62)

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)


Sadece Birinci Bileşen için geçerli olan mali kriterler:

- 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.

- 2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri:

2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.

·        Not: 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019’un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV Beyannameleri dikkate alınacaktır.

·        Not: Bu kriteri sağlamayan ancak Covid-19 salgını başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu bulunan işletmelerden de başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de destekten yararlandırılabilecektir. 2019 yılında bilanço usulü defter tutan işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı bilanço bilgilerine göre nakit oranının 0,2’den küçük olması, 2019’da nakit akışı sorunu yaşadıklarının kanıtı sayılacaktır.

 

Sadece İkinci Bileşen için; yenilikçi genç MKİ olma kriteri:

2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılacak ve İkinci Bileşene başvurabilecektir:

- Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.

- Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

- 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

- 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

 

DESTEK TÜRÜ VE LİMİTLERİ:

Destek türü, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır. 

Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir.

Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri:

- Mikro  işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL

- Küçük  işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL

Not: Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Buna göre;

·        Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

·        Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

- Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.


Destek kapsamındaki uygun giderler:

Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Mart, Nisan, Mayıs) aşağıdaki giderler için ödenir:

- Personel giderleri

- İşyeri kirası

- Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

- Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

Bileşen 2 kapsamında ilave olarak, yenilikçi genç MKİ’lerin 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen aşağıdaki giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek ödenir:

- Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

TOPLAM  DESTEK BÜTÇESİ

598 Milyon ABD Doları

BİLEŞENLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI*

Birinci Bileşen

İkinci Bileşen

518 Milyon ABD Doları

80 Milyon ABD Doları

İŞLETME ÖLÇEĞİNE GÖRE BÜTÇE KONTENJAN ve KOTASI*

Mikro işletmeler kontenjanı

Küçük işletmeler kotası

400 Milyon ABD Doları

198 Milyon ABD Doları

İŞLETME SAHİPLİĞİNE GÖRE BÜTÇE KONTENJAN VE KOTASI*

Sahibi ya da tek başına %51 ve üstünde hisse sahibi ortağı kadın olan işletmeler için kontenjan

Diğer işletmeler için kota

%10

%90

*Belirtilen kontenjan ve kotalar başvuruların değerlendirmesi aşamasında esas alınır. Destek ödeme gerçekleşmelerinde dikkate alınmaz.

Kontenjan tanımlanan gruplarda bütçeyi tüketecek kadar onaylı başvuru olmaması durumunda, aynı satırdaki kota dikkate alınmaksızın kalan başvurular onaylanır.

Bu destekle ilgili finansman sağlayıcısı dış kuruluşlar (Dünya Bankası – IBRD ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA) ile sağlanacak mutabakat çerçevesinde kota ve kontenjanlarda değişiklik yapılırsa, nihai olarak belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

   

DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI PROJELERDE UYGUN BULUNMAYAN SEKTÖR ve FAALİYETLER TABLOSU

 

ANA FAALİYET KODU AŞAĞIDA BELİRTİLEN KODLAR ARASINDA YER ALAN İMALAT SEKTÖRÜ İŞLETMELERİ BAŞVURAMAZ:

İMALAT SEKTÖRÜ

NACE REV2 KODU

§ Pestisit ve herbisit imalatı

20.20

§ Silah ve mühimmat imalatı

25.40

§ Alkollü içeceklerin imalatı

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

§ Tütün ürünlerinin imalatı

12.00

 

 

AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNANLAR BAŞVURAMAZ:

§ Türkiye yasalarına veya yönetmeliklerine veya uluslararası sözleşme ve anlaşmalara uygun olarak yasa dışı sayılan veya uluslararası yasaklara tabi olan ürünlerin imalatı ticareti veya faaliyetlerin uygulanması (örneğin farmasötik ürünler, ozon tabakasına zarar veren maddeler, PCB'ler, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında düzenlenen vahşi oyun veya ürünler)

§ Silah ve mühimmat ticareti

§ Alkollü içeceklerin ticareti

§ Tütün ürünlerinin ticareti

§ Kumar, kumarhaneler ve eşdeğer girişimler

§ Radyoaktif malzemelerin üretimi ve ticareti (Bu, tıbbi ekipman, kalite kontrol ekipmanı (ölçümler) veya radyoaktif kaynağın önemsiz ve/veya uygun şekilde korunduğunun düşünüldüğü herhangi bir ekipmanın tedariki ile ilgili değildir.)

§ Bağlanmamış asbest liflerinin üretimi ve ticareti (Bu, asbest içeriğinin %20'nin altında olduğu kaplanmış asbestli çimento tabakasının tedariki ve kullanımı ile ilgili değildir)

§ 2,5 kilometreyi aşan ağların kullanıldığı deniz ortamında ağlarla balık tutma

§ Zorla çalıştırmanın/ zararlı çocuk işçiliğinin, zararlı veya sömürücü biçimlerini içeren üretim veya faaliyetler

§ Birincil tropikal nemli ormanda kullanım için ticari ağaç kesimi işlemleri

§ Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar dışındaki odun veya diğer ormancılık ürünlerinin üretimi veya ticareti