Kapsam Danışmanlık

MEVLANA KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AÇILDI!

          Mevlana Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile toplam 500.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
 
PROGRAM ADI TOPLAM BÜTÇE ASGARİ DESTEK AZAMİ DESTEK
Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı 500.000 TL 26.000 TL 75.000 TL
 
 
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.
 
Öncelikleri:


1)      Ulusal ve Küresel Düzeyde Daha Rekabetçi İşletmelerin oluşması
2)      Yatırım ortamının iyileştirilmesi
3)      İnsana Yatırım: Bilgi ve Becerilerini Sürekli Yenileyen, Birlikte Hareket Edebilen, Sağlıklı Bireyler olması
4)      Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Bölge Kırsalında Yaşamın Canlandırılması
5)      Bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok merkezli ve dengeli bir mekânsal örgütlenmenin oluşturulması
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 
 •   Valilikler,
 •   Büyükşehir Belediyesi ve Belediyeler,
 •   İl Müdürlükleri,
 •   İl Özel İdareleri,
 •   Bakanlık Bölge Müdürlükleri,
 •   Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler,
 •   Bölgesel Kalkınma İdareleri,
 •   Üniversiteler,
 •   Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 •   Kaymakamlıklar,
 •   İlçe Müdürlükleri,
 •   Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 •   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 •   Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler,
 •   TR52 Bölgesinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler ve vakıflar,
 •   Konya ve Karaman illerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri,
 •   Konya ve Karaman illerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıkları.
 •   İş Geliştirme Merkezleri ile
 •   Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
 
Proje Bütçesi:  500.000 TL (Beş yüz bin Türk Lirası)
Destek Miktarı : Asgari: 26.000 TL - Azami: 75.000 TL
 
SON BAŞVURU TARİHİ:

Elektronik Başvuru KAYS son günü           : 23 Aralık 2016; Saat:18:30
Proje Dosyasının Matbuu olarak Teslimi : 30 Aralık 2016; Saat : 18:30