Kapsam Danışmanlık

MEVLANA KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI

MEVLANA KALKINMA AJANSI 
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
PROJE KONULARI

Öncelik 1: İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması


a) Patent, marka, endüstriyel tasarım vb.. sınaî mülkiyet haklarının kazanımını hedefleyen projeler,


b) Uluslararası sınaî mülkiyet haklarının korunmasına yönelik projeler,


c) Yöresel ürünlerin coğrafi işaretler ile korunmasına yönelik sertifikasyon amaçlı projeler ve standardizasyon için gerekli altyapı ve yatırım projeleri,


d) İşletmelerin tanıtım ve pazarlamaya yönelik projeleri,

Öncelik 2: İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması

a) Kalite güvence sistemleri kullanılmaya başlanması ile sonuçlanmayı hedefleyen projeler,


b) EuroGap, CE, ISO, HACCP, vb.. belgelerin alınabilmesi için gerekli fiziksel altyapının oluşturulmasına yönelik projeler (belge alımı taahhüt edilmelidir),


c) Üretimde verimlilik ve kaliteyi geliştirmeye dayalı teknoloji kullanımının artırılması,

Öncelik 3: Bölgede yenilikçilik (inovasyon) anlayışının yerleştirilmesi ile işletmelerin üniversitelerle işbirliği kültürünü geliştirilmesi yenilikçi ve verimli üretim, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve örgütlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerin artırılması

a) Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması ve bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması projeleri,


b) Verimliliği artırıcı yazılımların kullanılarak otomasyona geçişin sağlanmasına yönelik projeler,


c) Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi,


d) İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, insan kaynakları kapasitesinin ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,


e) İşletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi kapasite artırma ve ürün çeşitlendirilmesi faaliyetleri,


f) Doğrudan Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojileri ilgili yatırım projeleri,


g) Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin denenmesi, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri daha yüksek ürünlerle zenginleştirilmesi,


h) İmalatta kullanılan makinelerin üretimine yönelik yenilikçi projeler,


Öncelik 4: Gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması

a) Gıda güvenliği kapsamında iyi hijyen ve iyi üretim uygulamaları içeren projeler,


b) Sertifikalı tohum üretimine yönelik projeler,


c) Tarıma dayalı sanayide modern ve yenilikçi tekniklerin kullanımına yönelik projeler,


d) Tarımsal ürünlerin boylama-tasnif-standardizasyonu, paketlenmesi, ambalajlama ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu projeleri,


e) Ekim ve hasat mekanizasyonunda üretimin modernize edilmesi projeleri,


f) Soğuk zinciri modernize eden ve tamamlayan (taşıt alımı hariç) projeler,


g) İşlenmiş tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması,


h) Organik ve iyi tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi paketlenmesi ve pazara sunulması,

Öncelik 5: Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilme ve ürün çeşitlendirilmesi

a) Bölge turizminin çeşitlendirilmesine yönelik yenilikçi projeler,


b) Turizmdeki iş süreçlerinde (tanıtım ve pazarlama gibi) bilişim teknolojilerinin etkin kullanımının yaygınlaştırılması,


c) Turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları üretimine yönelik (el dokuma halısı ve kilimi, testicilik, pamuklu bez dokumacılığı, organik oyuncak yapımı, demircilik, yorgancılık, yastıkçılık, nalbantlık, marangozluk vb..) atölyelerin kurulması veya mevcutların modernizasyonu,

Öncelik 6: Lojistik sektörünün hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması

a) Lojistik sektöründe hizmet kalitesinin bilgi teknolojileri kullanımı yoluyla artırılmasına yönelik projeler,


b) Lojistik operasyon yönetimine yönelik otomasyon projeleri (lojistik tedarik zinciri, nakliye depo, stok ve envanter yönetimi ile dağıtım ağı gibi),


c) İşletmelerde müşterek tedarik ve benzeri işbirliklerine yönelik projeler,

Öncelik 7: Çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi

a) İşletmelerde temiz, çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılarak verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,


b) Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak süreç değişikliklerinin yapılması projeleri,


c) Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirme projeleri,


d) Güneş ve biyo-kütleden optimum elektrik üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetleri,


e) Rüzgâr türbini gibi rüzgâr enerjisi teknolojilerinin üretimine yönelik Ar-Ge projeleri,

Öncelik 8: Atık yönetimi sistemleri teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması

a) Çevre mevzuatının getirdiği sıvı ve katı atık deşarj standartlarına uyum faaliyetleri,


b) Atıkların geri dönüşümüne yönelik projeler,


c) İşletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yeni çevre teknolojilerinden faydalanılmasının sağlanması.

Projeler bu konular ile sınırlı değildir. Programın özel amaçlarına uygun bir şekilde
çeşitlendirilebilir.

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 400.000 TL olarak belirlenmiştir.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’ından fazla
olamaz.

KİMLER BAŞVURABİLİR


* KOBİ tanımına uyması2 (İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler);


*Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması;


*Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,


*Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya, Karaman) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgelerde bulunması,


*Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,


Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 
SÜRE

Azami proje süresi, 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.


YER


Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya, Karaman) gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ
30.11.2010

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI 
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
PROJE KONULARI

Öncelik 1: Bölgede insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet eksikliklerinin giderilmesi

a) Genç, kadın girişimciler ve ev kadınlarını üretime katmaya ve onların sosyal istihdamını artırarak ekonomik ve toplumsal yaşamda daha fazla aktif olmalarını sağlayan ve konumunu güçlendiren yenilikçi projeler,


b) Kırsaldan kente göç etmiş dezavantajlı gruplara yönelik istihdam arttırıcı projeler,


c) Yatırım planlaması, yeni pazar ve ürün geliştirme, işletme stratejisi geliştirme, verimlilik, organizasyon yapısı vb. konularda spesifik eğitim projeleri (örneğin verimli meyve ve sebze toplama eğitimi, tıbbi ve aromatik bitki eğitimi, tasarım eğitimleri vb),


d) Hibe, teşvikler vb. konularında uygulamalı eğitim projeleri,


e) Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesine yönelik projeler,


f) Yükseköğretim Kurumlarında müfredatın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yenilenmesine yönelik projeler,


g) Yeni çıkan ulusal bir mevzuatın veya uygulamanın bölgede yaygınlaştırılması amacına dönük olarak yapılacak eğitim çalışmalarında eğiticilerin eğitimlerine yönelik projeler,


h) Bölgedeki potansiyel işgücünün iş bulmasını ve işe uyum sağlamasını kolaylaştırıcı eğitim kurslarının düzenlenmesine yönelik projeler,


i) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla KOBİ’lerin insan kaynakları potansiyeli ve niteliklerinin güçlendirilmesi için yerel kurum ve kuruluşların desteklenmesine yönelik projeler,


j) Bölgedeki iş ve kariyer danışmanlık hizmetleri ve eğitim programlarının yürütülmesine yönelik projeler,


k) Bölgedeki girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler,


l) Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler,


m) Bölgesel düzeyde kurumsal kapasite oluşturmayı hedefleyen projeler,


n) Yöreye özgü ürün ve kültür üretimine ve pazarlanmasına yönelik eğitim projeleri,


Öncelik 2: Bölgenin gelişmesine yönelik projeler ile bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması, dışa dönük faaliyetlerin güçlendirilmesi ile diğer kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi

a) Bölgede faaliyet gösteren STK’ların yönetim, organizasyon ve halkla ilişkiler eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler,
b) Bölgede kümelenme faaliyetlerine yönelik dikey ve yatay bağlantıların güçlendirilerek birlikte hareket etme ve örgütlenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması projeleri,


c) Bölgede kentsel ve kırsal kesim arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik sosyal projeler,

d) Bölgede çevre duyarlılığının, ağaçlandırmanın ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına, çevresel farkındalığın artırılmasına ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler içeren projeler,


e) Bölgede alternatif turizmin (Eko turizm, agro-turizm, termal turizm, sağlık turizmi, yayla, mağara, doğa sporları turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, kültür, inanç ve ören yerleri turizmi, gençlik turizmi, ipek yolu turizmi vb) tanıtımına ve kapasite artırımına yönelik projeler,


f) Bölgede turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları (el dokuma halı ve kilimcilik, organik oyuncak yapımı, pamuklu bez dokuma, demircilik, semercilik, yorgancılık, yastıkçılık, nalbantlık, marangozluk vb.) üretimine yönelik eğitim projeleri,


g) Bölgenin zengin mutfak kültürünün ve yerel ürünlerinin (Tahin, Tulum Peyniri, Pekmez, Bal vb.) tanıtımı ve markalaştırılmasına yönelik projeler,


h) Geleneksel ve özgün yerel tarım ile gıda ürünlerinin tanıtımına yönelik projeler,


i) Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların desteklenmesi,


j) Folklorik değerlerin yaygınlaştırılması ve tanıtımına yönelik projeler,

Öncelik 3: Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması sağlanarak hizmet eksikliklerinin giderilmesi ve genç nüfüsn sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

a) Dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasına yönelik projeler,


b) Engellilerin kent içinde, sosyal ve kültürel alanlara erişim ve dolaşım olanaklarının geliştirilmesi, engelsiz yasam çevreleri oluşturulmasına yönelik projeler,


c) Göçle gelen nüfusun sosyal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi ve sosyal içermelerinin sağlanmasına yönelik projeler,

 
d) Kentlilik bilincinin geliştirilmesi, tüm bireylerin kent yasamı ile entegrasyonunun sağlanmasına yönelik projeler,


e) Genç nüfusa yönelik sosyal gelişime katkı sağlayan faaliyetlerin desteklenmesine yönelik projeler,


f) Genç nüfusun, zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik olarak bilinçlendirme projeleri,


g) Özellikle kırsal kesimde, kız çocukları ve engelliler başta olmak üzere, okullaşma oranının artırılmasına yönelik projeler,

Öncelik 4: Aile içi iletişimin ve aile bütünlüğünün sağlanması, çocuk ve adölesan (ergenlik dönemi genç nüfus) eğitimi, gelişimi ve psikolojisi hakkında bölgenin bilinçlendirilmesi

a) Ailenin yapısının ve sosyal statusünün güçlendirilmesi hakkında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, barolar, çocuk ve aile mahkemeleri, üniversiteler, sağlık kuruluşlarının ilgili bölümleri ve sivil toplum örgütlerinin yapacakları işbirliğine yönelik projeler,


b) Toplumun konu ile ilgili bilgi ve bilinç düzeylerini artırmaya yönelik eğitim projeleri,


c) Aile yapısı konusunda alan taramaları ve risk haritalarının çıkarılmasına yönelik projeler,


d) Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik projeler,


e) Çocuklar hakkında koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici projeler,


f) Okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliği hususunda farkındalığın artırılmasına yönelik projeler,


g) Okul öncesi eğitimin çesitlendirilmesi, yaygınlastırılması ve toplumsal farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik projeler,


h) Çocuklarda oyun kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler.

Projeler bu konular ile sınırlı değildir. Programın özel amaçlarına uygun bir şekilde
çeşitlendirilebilir.

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 20.000 TL
Azami Tutar: 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %80’ninden fazla
olamaz.

KİMLER BAŞVURABİLİR

a) Desteklenecek alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları,
b) İl Özel İdareleri,
c) 5355 sayılı kanun çerçevesinde kurulan Mahalli İdare Birlikleri,
d) Belediyeler,
e) Üniversiteler,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
g) Dernekler, vakıflar, birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler

SÜRE

Azami proje süresi, 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar


YER


Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya, Karaman) gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ
29.11.2010