Kapsam Danışmanlık

Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası ve Hızlandırılmış Amortisman.SON TARİH 31.12.2019

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

 • Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılara katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilebilecek ve
 • Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılar tarafından hızlandırılmış amortisman yoluyla itfa edilebilecek

makine ve teçhizatın kapsamı belirlenmiştir.


Kapsam

05.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

 • Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılara katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilebilecek ve
 • Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılar tarafından hızlandırılmış amortisman yoluyla itfa edilebilecek

makine ve teçhizatın kapsamı belirlenmiştir.

1. İmalatçılar ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatta KDV istisnası

21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. maddeyle;

 • Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde,
 • 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Maddeyle;

 • Bakanlar Kuruluna, imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı,
 • Maliye Bakanlığına da uygulamaya ilişkin usulleri,

belirleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu yetkisini 2018/11674 sayılı kararla kullanmış ve istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizat listesini, söz konusu kararın ekinde yayımlamıştır.

Maliye Bakanlığının da istisnanın uygulama şeklini kısa sürede belirleme beklenebilir.

2. Makine ve teçhizatta hızlandırılmış amortisman

21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30. maddeyle;

 • Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun kapsamında, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat ile

 • Teşvik belgesi sahibi mükellefler tarafından aynı süre içinde belge kapsamında iktisap edilen makine ve teçhizatın, Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin yarısı kadar bir sürede amortismana tabi tutulabilmesi sağlanmıştır.

Maddeyle;

 • Bakanlar Kuruluna, madde hükmünden yararlanabilecek makine ve teçhizatı,
 • Maliye Bakanlığına da uygulamaya ilişkin usulleri,

belirleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu yetkisini 2018/11674 sayılı kararla kullanmış ve istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizat listesini, söz konusu kararın ekinde yayımlamıştır.

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararı (30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı)