Kapsam Danışmanlık

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI MALi DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI !

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kar amacı güden firmalara yönelik Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile toplam 10.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
 
PROGRAM ADI TOPLAM BÜTÇE ASGARİ DESTEK AZAMİ DESTEK
Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 6.500.000 TL 20.000 TL 500.000 TL
Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 3.500.000 TL 187.500 TL 875.000 TL
 
 
ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline gelmesi
 
 
Programın bütçesi:

Erzurum: 3.000.000 TL
Erzincan: 2.000.000 TL
Bayburt: 1.500.000 TL
 

Öncelikleri:

1)  İmalat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması,
2) Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilerek değerlendirilmesi,
3) Tarımsal çıktılardan ikincil ürünler üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal çıktıların depolanmasına yönelik soğuk hava deposu yatırımları,
4) Et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu. (Bu öncelik yalnızca Bayburt İlimizde uygulanacaktır.)
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 •   Küçük ve mikro işletmeler
 •   Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri Hariç)
 •   Kar Amacı Güden Birlikler
 
 
SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT 2016
 
 
TARIMSAL ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Programın amacı: Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde tarımsal ürünlerin elde edilmesi, depolanması, ve işlenmesine yönelik fiziki altyapı yetersizliklerinin iyileştirilmesi
 
Öncelikleri:

1)  Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda canlı hayvan pazarlarının ve/veya hayvan kesimhanelerinin kurulması
2)  Doğal, yerel ve organik ürün pazarlarının, halk pazarlarının kurulması
 
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
 •   Valilikler
 •   Kaymakamlıklar
 •   Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri
 •   İl özel idareleri
 •   Belediyeler
 •   Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler)
 •   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar vb.)
 •   Kar amacı gütmeyen birlikler
 •   Kar amacı gütmeyen kooperatifler 
SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT 2016