Kapsam Danışmanlık

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Destek Programı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER
(KOBİ )
MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE KONULARI

Sanayi:

• Endüstriyel ürünlerin üretim ve paketlemesinde kapasite artırımına yönelik faaliyetler içeren
projeler,

• Bölgede maliyetlerin minimuma indirilmesi; üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; kapasite kullanım oranlarının artırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, makine, ekipman ve üretim tekniklerinin modernleştirilmesine yönelik projeler,

• İşletmelerin Ar-Ge, markalaşma, patent çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini içeren projeler,

• Gıda ürünleri imalatı, mobilya ve orman ürünleri imalatı, doğal taş ve mermer işleme, su
şişeleme gibi imalat kollarına bağlı, aynı üretim zincirinde yer alan işletmelerin birbirleriyle olan ticari işbirliğini geliştirerek üretim kapasitelerini artıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içeren projeler,

•Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak ara elemanı teminini; yazılım,Ar-Ge, pazarlama, dış ticaret, girişimcilik gibi ortak eğitim programlarını ve başarılı modellerin uygulamalarını içeren projeler,

• İşletmelerin ürünlerini farklı pazarlara eriştirmelerini ve ihracat kapasitelerini artırmalarını,
pazarlama stratejilerini geliştirmelerini ve diğer tanıtım-pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmelerini amaçlayan projeler,

•Yenilenebilir enerji teknolojileri kullanılarak, bölgede hâkim olan ağır iklim koşulları karşısında işletmelerin ısıtma maliyetlerini asgariye indirecek proseslerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik projeler,


Programın özel amacı ise; bölgede sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin istihdam, üretim ve pazarlama kapasiteleri ile hizmet kalitelerini artırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda programın öncelikleri şunlardır:


1. Üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bilgi,
sosyal, teknik ve teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi,
2. Üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdam, üretim ve pazarlama kapasitelerinin
artırılması,
3. KOBİ’lerin girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölgede işbirliği
kültürünün geliştirilmesi,
4. KOBİ’lerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla insan kaynaklarının
geliştirilmesi,
5. KOBİ’lerin turizme yönelik hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, kapasite geliştirme ve
modernizasyon çalışmalarına destek sağlanması,
6. Yöreye özgü ürünlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 30.000 TL
• Azami tutar: 350.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %15’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.

Kimler Başvurabilir?

• 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen KOBİ 1 tanımına uyması,

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu
olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması (merkezi en az üç ay önce bölge dışında kurulmuş olan işletmelerin bölgede açacakları şubeler için üç ay önce kurulmuş olma şartı aranmayacaktır) gerekmektedir.


Süre

Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) gerçekleştirilmelidir.

 


SON MÜRACAAT TARİHİ
28.10.2010