Kapsam Danışmanlık

KOSGEB YURT DIŞI DESTEK PROGRAMI HİBE PROGRAMI DEVAM EDİYOR.

PROGRAMIN AMACI

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*:

% 70 (yetmiş) Geri Ödemesiz

% 30 (otuz) Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

·        İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.

 ·        Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

 ·        İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

 ·        İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

 ·        İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

 ·        Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır. 

Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Grubu

Gider Adı

Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri

Personel Giderleri

90.000

Teçhizat-Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı

Test/Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

 

PROJE GİDERLERİ VE PROJE SÜRESİ-DESTEK ÜST LİMİT VE ORANI

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

 

 

 

Desteklenecek proje gider grupları ve destek üst limitleri

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler destek oranı

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler

A) Personel Giderleri

·   Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında yapılır.

·    İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir.

·   Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen işletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

·   Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

·   Öğrenim durumu katsayısı; ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir.

·   Toplam destek üst limiti 90.000 TL’dir

 

 

 

 

 

 

 

%100

 

 

 

 

 

 

 

X

B) Yazılım ve Donanım Giderleri

·  Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.

·  Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla 50.000.- TL destek verilir.

·  Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için en fazla 50.000.- TL destek verilir.

Toplam destek üst limiti 100.000 TL’dir

 

 

 

 

%70

 

 

 

 

%30

 

C) Tanıtım Giderleri

 

Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;

·  Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderlerine,

 

·  Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,

 

·  İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,

 

·  Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleri üyelik giderlerine,

 

·  Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine

 

  destek verilir.

 

Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000.- TL olmak üzere

 

Toplam destek üst limiti 100.000 TL’dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%30

 

Ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri

 

Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik  yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.

·   Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar. 

·   İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.

·   İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekir. İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

 

Toplam destek üst limiti 150.000 TL’dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%30

 

D) Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği

 

Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek    

Verilir.

·  Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.

 

·   Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya

inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.- TL’ye kadar destek verilir.

 

Toplam destek üst limiti 100.000 TL’dir

 

 

 

 

 

 

 

%70

 

 

 

 

 

%30

 

E) Hizmet Alım Giderleri

 

Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.

·  Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar.

·  Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında Program onayı olan kurum/kuruluşlardır.

·  Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.

·  Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.

·  Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.

· Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım   giderlerini kapsar.

 

Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerinin her biri için 20.000.-TL’ye kadar destek verilir.

 

Toplam destek üst limiti 100.000 TL’dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%30

 

·  Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

·  İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

· Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stand kurulumu, nakliye, depolama, enerji giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri de dahildir.

·  Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

·   Gümrük İdaresi tarafından Türkiye’de mukim ihracatçı firma tarafından düzenlenen faturada, Türkçe ve gideceği ülke veya uluslararasında kullanılan İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış “NUMUNEDİR” ifadesinin yer alması, numune olarak gönderilecek eşyanın firmanın faaliyet konusunda olması veya üretim konusu olması, miktar ve kıymet bakımından Bakanlar Kurulu kararında yer alan kriterlere uygun olması ve bu bilgilerin ticari fatura üzerinde yer alması istenir. Yazılı beyana tabi olmayan eşyalarda firmanın sözlü beyanı ve faturanın uygun olması istenir. Kıymetler CIF olarak değerlendirilir.