Kapsam Danışmanlık

KOSGEB İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI

KOSGEB İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İş Birliği Ortaklık Modelleri
* Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar işletici kuruluş veya proje ortaklığı modellerinden biri ile gerçekleştirilir.
* Program kapsamında, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir.
* Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının %25 (yirmi beş)’ten az olması gerekir.
* İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %50 (elli)’den fazla olamaz. Projede 1 (bir) işletme ile en az 1 (bir) büyük işletmenin işbirliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

1. İşletici Kuruluş Modeli
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.
 
Proje destek üst limit ve oranı
* İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 2.000.000 (iki milyon) TL ve geri ödemeli 3.000.000 (üç milyon) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.
* Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10.000.000 (on milyon) TL’dir.
* Proje ortaklığı modelinde Kurul tarafından proje ortağı olması uygun bulunan her bir işletme için destek üst limiti, 250.000 (iki yüz elli bin) TL geri ödemesiz ve 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir.
Ancak bu üst limit;
a) Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 1.000.000 (bir milyon) TL geri ödemesiz ve 1.000.000 (bir milyon) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 2.000.000 (iki milyon) TL,
b) Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemesiz ve 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 (bir milyon) TL,  olarak uygulanır.
* Proje destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

Proje süresi
* Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12 (on iki), en fazla 36 (otuz altı) aydır.

Desteklenecek proje giderleri

* Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.
a) Personel,
b) Makine, teçhizat ve kalıp,
c) Hammadde ve malzeme,
ç) Yazılım,
d) İşyeri kirası,
e) Hizmet alımı,
f) Diğer proje giderleri
* Kurul; projenin gerektirdiği gider kalemlerini ve desteklemeye esas tutarları belirler.
* Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.
    
* Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai vb. ek ödemeler hariç) üzerinden geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibariyle, işletici kuruluş modelinde işletici kuruluşta ve ortaklarında, proje ortaklığı modelinde ise proje ortağı işletmelerde son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında yapılır.

* Personel giderleri kapsamında desteklemeye esas aylık net ücret, lisans mezuniyetine kadar eğitim durumuna sahip olanlar için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 (üç) katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve
doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 (beş) katını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.

* Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen işletici kuruluşta/proje ortağı işletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

* Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıpların yeni olması gerekir. Ancak ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olan makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilir.

*Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve yazılım eğitim ve danışmanlık giderleri için destek sağlanır.

* Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, işletici kuruluşun işyeri kirası giderlerine (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince geri ödemesiz destek verilir.

* Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri ve teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından, gider kaleminin;
a) Kurul kararındaki asgari şartları taşıması durumunda, söz konusu gider kalemine ilişkin destek ödemesi yapılır.
b) Kurul kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; bu husus Kurula sunulmak üzere Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine bildirilir ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.

* Bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile proje ortakları tarafından proje başlangıç tarihinden en fazla 1 (bir) yıl öncesinde alınan hukuki danışmanlık ve fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar geri ödemesiz olarak desteklenir. Ancak, bu gider kalemlerine ilişkin verilecek toplam destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL’yi aşamaz.

* Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5 (beş)’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez
 
İşletici kuruluş modeli
* Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

* Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

* İşletici kuruluşun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir.

* İşletici kuruluş modeli aşağıdaki şekillerden birinde gerçekleştirilmelidir:
a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak işletici kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri işletici kuruluşa ortak olabilir.
b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek, kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek işletici kuruluşa dahil olacak işletmenin sahip/ortakları feshedilen işletme yerine, işletici kuruluşa ortak olurlar. Feshedilen işletmenin ortaklarının hisse oranının toplamı bu maddenin 6. fıkrasında yer alan oranı geçemez.

* Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının, proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar %25 (yirmi beş)’ten az olması gerekir.
* İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar %50 (elli)’den fazla olamaz. Projede en az 1 (bir) büyük işletme ile yalnızca 1 (bir) işletmenin işbirliği yapması durumunda bu oran uygulanmaz

* İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması ve hisselerini mevcut ortaklara ya da yeni ortak olacak işletmelere devretmesi durumunda, 5. maddenin 2., 3. ve 4. fıkraları ile bu maddenin 5. ve 6. fıkralarında belirtilen koşulların sağlanması gerekir. Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar; işletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması, ortakların veya hisse oranlarının değişmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 (otuz) gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.

Proje ortaklığı modeli

*Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

* Proje süresince proje ortaklarından herhangi birinin projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projenin ortakları arasında proje faaliyetlerinin devredilmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 (otuz) gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam

Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri   

Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Orta Yüksek

3

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Diğer

5

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ  Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam

Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri  

Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1 Milyon

1 Milyon

2 Milyon

10 Milyon

Orta Yüksek

3

500 Bin

500 Bin

1 Milyon

10 Milyon

Diğer

5

250 Bin

500 Bin

750 Bin

5 Milyon

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.