Kapsam Danışmanlık

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021 yılı çağrısı ilan edilmiştir.


2021 – 01

Proje Teklif Çağrısı

Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

 

 

Çağrı kapsamında sadece başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve destek üst limitleri belirlenmiştir. Çağrıda belirtilmeyen diğer tüm hususlar için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılmalıdır.

 

Proje Teklif Çağrısının Amacı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

 

1.  Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür- Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

 

2.  Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

 

2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır.

 

Proje Başvuru Tarihleri

 

25 Mart  – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)

20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

Başvuru sistemi 18 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.

Ancak herhangi bir mazeretten ötürü mağduriyet yaratmaması için 20 Mayıs 2021 günü saat 09:00 ile 24 Mayıs 2021 günü saat 23:59 arasında başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla başvuru sistemi açık olacaktır. Her halükarda 24 Mayıs 2021 günü saat 23:59’dan sonra başvuru sahibi tarafından ilgili tarih aralığında sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları

Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

 

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

 

Birinci Sektör ve Konular: Sektörler:

·        29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

·        29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

·        27.2 Akümülatör ve pil imalatı faaliyet gösteren işletmeler


 

 

 

Uygun Proje Konuları:  Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

1.          Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları

2.          Pil (batarya) teknolojisi

3.          Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında

 

İkinci Sektör ve Konular: Sektörler

 

·        26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

·        26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı

·        26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

·        26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

(26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)

 

faaliyet gösteren işletmeler

 

Uygun Proje Konuları:

1. 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında

 

başvurabilecektir.

 

Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.

 

 

Ölçek

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle Küçük İşletme veya Orta Büyüklükteki İşletme ölçeğinde olanlar başvurabilecektir. Mikro işletmeler hariçtir. Başvuru tarihi itibariyle onaylı son KOBİ Beyannamesindeki ölçek dikkate alınacaktır. Başvuru yapıldıktan sonraki ölçek değişiklikleri destek üst limitlerini değiştirmeyecektir.

Diğer başvuru koşulları

Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Başvuru tarihi itibariyle onaylı son KOBİ Beyannamesindeki sektör dikkate alınacaktır.

Diğer hususlar

Başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir.

Başvuru yeri ve başvuru işlemleri

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.

Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Destek Üst Limiti

Küçük İşletmeler için

1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için

6.000.000 TL


Destekler ve Özel Şartları

Çağrı kapsamındaki destekler

KÜÇÜK İŞLETME

Destek Üst Limitleri

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME

Destek Üst Limitleri

A) Nitelikli Personel Giderleri

·  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel desteklenebilir.

·  Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

 

 

300.000 TL

 

 

500.000 TL

B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

 

400.000 TL

 

2.000.000 TL

B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)

400.000 TL

3.000.000 TL

·  Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye, ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.

·  Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir.

Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

 

 

C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği

·  Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.

·  Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

 

 

150.000 TL

 

 

200.000 TL

Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği

·  Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.

·  Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

 

 

150.000 TL

 

 

200.000 TL

D) Diğer giderler desteği

100.000 TL

100.000 TL

D1) Proje Danışmanlık Desteği

40.000 TL

40.000 TL

D2) Eğitim Desteği

40.000 TL

40.000 TL

D3) Proje Tanıtım Desteği

30.000 TL

30.000 TL

D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

·  Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 10.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 20.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 40.000 TL’dir.

40.000 TL

40.000 TL


 

·  Desteklerdeki desteğe ilişkin üst limitler dışındaki şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Destek Oranı

% 75 * (tüm bölgelerde)

* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.

 

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Not: Proje başvurusunda başvuru sahibi tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığı beyan edilmesi ve proje sonunda yapılacak tespitte uygun bulunması kaydı ile Nitelikli Personel Giderleri Desteği haricindeki geri ödemesiz destekler kapsamında ödenen giderler için destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Programda belirtilen Nitelikli Personel Giderleri Desteği haricindeki geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek oran % 15’i geçemez. Toplam ilave % 15 ile sınırlıdır.

Süreç - Zaman Planı

 

Proje başvurusu

 

25 Mart  – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri-55 Gün)

20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri-5 Gün)

·  Süreç- zaman planı sadece işletmenin ilk proje başvurusu onayına kadarki süreci kapsar. Belirtilen süre içinde yapılan proje onayı ile işletme bu çağrı kapsamındaki destek limitlerinden faydalanma hakkına sahip olur.

·  Başvuruların Kontrolü, incelenmesi Kurul/Komite değerlendirme süreci ve diğer süreçler Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde yürütülecektir.

·  KOSGEB, süreç – zaman planını değiştirme ve web sayfasında güncelleme hakkını saklı tutar.

İlgili Dokümanlar

·   Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları

·   OECD İmalat Sanayi Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu

Diğer Hususlar

·   Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilebilecektir.

·   Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.