Kapsam Danışmanlık

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2021 proje başvuruları başlamıştır.

ÖZET BİLGİ FORMU
 
KİMLER YARARLANABİLİR?
Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI NELERDİR?
Programın amacı; kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasıdır.
Desteklenecek Proje Konuları
Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları,
Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları,
Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları,
Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamları,

Destek Miktarı
Hibeye esas proje tutarı azami sınırı;
Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,
Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,
Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için toplam 60.000 TL’yi
geçemez.

Destek Oranı
Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;
Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i,
Nitelikli personel istihdamında % 100’ü Ticaret Bakanlığınca karşılanabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMANDIR
1 Şubat 2021- 28 Şubat 2021