Kapsam Danışmanlık

KOBİGEL\'DEN ÜÇ YENİ ÇAĞRI İLE 300 MİLYON TL\'LİK DESTEK!

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

  KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)  
 
1 Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin Geliştirilmesi 250.000 Tüm Bölgeler  
60%  
2 KOSGEB Destekli Girişimlere İvme 250.000 1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler  
60% 80%  
3 Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapsasite Geliştirme 600.000 1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler  
60% 80%  
   
Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.  
 
PROJE BAŞVURU TARİHLERİ;
1 Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin Geliştirilmesi 30 Mayıs-01 Temmuz 2016,           Saat 23:59  
 
2 KOSGEB Destekli Girişimlere İvme  
 
3 Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapsasite Geliştirme  
 
 
 
KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRILARI
1.       BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ’LERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Amacı:  Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Uygun Proje Konuları; Aşağıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.
 
·         Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
·         Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,
·         Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,
·         Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,
·         Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,
·         Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler,
·         Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
·         İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler
 
Uygun Başvuru Sahipleri;
 
Ülke genelinde yer alan 01.01.2016 tarihinden önce kurulmuş, 2015 yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına göre defter tutan, 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden ve KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler başvurabilir.
 
Hedef Sektörler;
 
·         Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı;
·         Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
·         Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.
 

Proje Süresi, Destek Üst Limit Ve Oranı;
 
  KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Destek Türü DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
  Tüm Bölgeler
  Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin Geliştirilmesi Geri Ödemesiz 100.000 60%
  Geri Ödemeli 150.000
  Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına      % 15 ilave edilir.
  Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.
   
           
Desteklenecek Proje Giderleri;
 
1.       Personel Giderleri,
2.       Makine - Teçhizat Giderleri,
3.       Yazılım Giderleri,
4.       Hizmet Alım Giderleri.
 
2.       KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMLERE İVME
Amacı; KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak kurulan ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Uygun Proje Konuları; Aşağıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.
 
·         İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
·         Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
·         Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
·         Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,
·         Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
·         İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.
 
 
 
Uygun Başvuru Sahipleri;
 
Ülke genelinde yer alan KOSGEB’in Ar-GE İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016 tarihinden önce kurulmuş, 2015 yılı verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 200.000 TL,  çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına göre defter tutan  KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler başvurabilir.
 
Hedef Sektörler;
 
·         KOSGEB tarafından desteklenebilen tüm sektörler.
 
Proje Süresi, Destek Üst Limit Ve Oranı;
 
KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Destek Türü DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
Tüm Bölgeler
KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Geri Ödemesiz   1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler
100.000 60% 80%
Geri Ödemeli 150.000
Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına      % 15 ilave edilir.
Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.
 
Desteklenecek Proje Giderleri;
 
1.       Personel Giderleri,
2.       Makine - Teçhizat Giderleri,
3.       Yazılım Giderleri,
4.       Hizmet Alım Giderleri,
5.       Diğer Giderler.
 
3.       HIZLI BÜYÜYEN KOBİ'LERDE KAPASİTE GELİŞTİRME
Amacı; KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen işletmelerin aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir
 
Uygun Proje Konuları; Aşağıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.
 
·         İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,
·         Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
·         Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
·         Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
·         Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
·         Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
·         İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.
 
Uygun Başvuru Sahipleri;
 
Ülke genelinde yer alan 01.01.2014 tarihinden önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına göre defter tutan, 2015 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL , çalışan sayısı en az 5 olan  2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden, 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir yıla göre artış sağlayan,2014-2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az %20 olan ve KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler başvurabilir.
 
Hedef Sektörler;
 
·         Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması,
·         Tütün ürünleri imalatı,
·         Bina inşaatı,
·         Bina dışı yapıların inşaatı,
·         Özel inşaat faaliyetleri.
 
Proje Süresi, Destek Üst Limit Ve Oranı;
 
KOBİGEL -KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI Destek Türü DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
Tüm Bölgeler
Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapsasite Geliştirme Geri Ödemesiz   1. ve 2. Bölgeler 3. 4. 5. ve 6. Bölgeler
300.000 60% 80%
Geri Ödemeli 300.000
Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına      % 15 ilave edilir.
Program kapsamında desteklenecek proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır.
 
 
Desteklenecek Proje Giderleri;
 
1.       Personel Giderleri,
2.       Makine - Teçhizat Giderleri,
3.       Yazılım Giderleri,
4.       Hizmet Alım Giderleri,
5.       Diğer Giderler.