Kapsam Danışmanlık

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI!

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı 4.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
 
Programın amacı: Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programıyla; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki ekonomik, sosyal ve kentsel gelişimi desteklemek için bölgede yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevreye duyarlı temiz üretimin kalkınma üzerindeki pozitif etkileri vasıtasıyla bölgenin rekabet gücünün artırılması ve yeşil büyümeye katkı sunulması amaçlanmaktadır.
 
Programın Bütçesi: 4.000.000 TL
 
Uygulama Süresi : Asgari 2 ay – Azami 9 ay
 
Kar Amacı Güden:
Asgari: %25
Azami: %50
Asgari Tutar: 50.000 TL - Azami Tutar: 500.000 TL
 
Kar Amacı Gütmeyen:
Asgari: %25
Azami: %75
Asgari Tutar: 75.000 TL - Azami Tutar: 750.000 TL
 
Uygun Başvuru Sahipleri
 
Kâr amacı gütmeyen:
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri)
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar… vb)
 • OSB Müdürlükleri
 • SS Kooperatifleri

Kâr amacı güden;
 • KOBİ’ler
 • Üretici Kooperatifleri
 • Üretici Birlikleri
 • Diğer gerçek ve tüzel kişiler
 
Programın Öncelikler:
 
1. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgenin “Yeşil Enerji Bölgesi” imajının oluşturulması,
2. Bölgede üretim yapan işletmelerde başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve bu alandaki yatırımların yaygınlaştırılması
3. Bölgenin doğal kaynakları ve çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak atıkların geri dönüşümüyle (Biokütle; sanayi, evsel,  tarımsal, hayvansal atıklar vb.) enerji elde edilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi,
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının organik tarım, organik tekstil, eko-turizm gibi bölgede potansiyeli olan alanlarda kullanımına yönelik uygulamaların desteklenmesi.
 
 
SON BAŞVURU TARİHİ
 
Başvuru için Son Tarih: 24 Temmuz 2016