Kapsam Danışmanlık

İSTANBUL KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI AÇILDI!!!

İSTANBUL KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI

 

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ  MALİ DESTEK PROGRAMI


Öncelikler:
• Yaratıcı endüstrilerde işbirliği ağları oluşturulması ve mevcut işbirliği ağlarına katılım sağlanması
• Yaratıcı endüstrilerde üretilen katma değeri artıran yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi
• Yaratıcı endüstrilerde pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi
• Yaratıcı endüstrileri destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet haklarının korunması

PROJE KONULARI


1. Tasarım, üretim, pazarlama ve dağıtım gibi yaratıcı endüstrilerin değer zincirinin farklı aşamalarında yer alan aktörleri bir araya getiren platformların oluşturulması

2. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması

3. Gerek yaratıcı endüstriler içerisinde gerekse diğer sektörlerle yaratıcı endüstriler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve ekonomik değer yaratmaya yönelik ortak çalışmaların yapılması

4. Yaratıcı ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarlarda tanıtılması

5. Yaratıcı endüstrilerde eski/kaybolmuş ürün ve üretim tekniklerinin modern tasarım ve teknolojilerle yeniden canlandırılması

6. Yaratıcı endüstrilerde yer alan isletmelerde markalaşmanın sağlanması

Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.                                          

KİMLER BAŞVURABİLİR

 Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler

• Kar amacı güden kurum/kuruluş/isletme olması,

• Yönetmelikte1 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve
bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluş/isletmenin görev ve yetki alanı içerisinde
bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması ve tescil edilmiş olması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan
sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:


Asgari Tutar: 100.000 TL
Azami Tutar: 400.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Program kapsamında sağlanacak hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin; %25 (yüzde yirmibeş)’inden az; %50 (yüzde elli)’sinden fazla olamaz


SÜRE

Azami proje süresi, 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.


YER


Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği İSTANBUL (DÜZEY 2 Bölgesi olarak anılacaktır) ilinde gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ
16.03.2011

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA  MALİ DESTEK PROGRAMI
PROJE KONULARI

• Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı mal/ hizmet üretimi yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi

• İleri teknolojilere dayalı mal/ hizmet ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmaları ve/veya bu çalışmalar sonucunda geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi (kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yapılan laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, ulusal/uluslar arası kuruluşlar nezdinde patent/ faydalı model/ marka tescilinin yapılması)

•  Bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-is dünyası işbirliğinin geliştirilmesi


1. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, isletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması,

2. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması,

3. Ekoverimlilik (temiz üretim) ve eko inovasyon alanlarında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi,

4. Üniversite-is dünyası işbirligi ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi,

5. İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi
vb. çalışmalar yapacak ileri üretim merkezleri kurulması,

6. Farklı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu için yapılan Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının hayata geçirilmesi,

7. Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknoloji araştırmalarının farklı sektörlerde
(örn.sağlık, çevre, enerji, elektronik, bilgisayar, tekstil, malzeme, vb.) kullanımının sağlanması

Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.                                           

KİMLER BAŞVURABİLİR

 Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler

• Kar amacı güden kurum/kuruluş/isletme olması,

• Yönetmelikte1 öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve
bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluş/isletmenin görev ve yetki alanı içerisinde
bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması ve tescil edilmiş olması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan
sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:


Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 400.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Program kapsamında sağlanacak hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin; %25 (yüzde yirmibeş)’inden az; %50 (yüzde elli)’sinden fazla olamaz


SÜRE

Azami proje süresi, 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

YER


Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği İSTANBUL (DÜZEY 2 Bölgesi olarak anılacaktır) ilinde gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ
15.03.2011

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERME VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI  MALİ DESTEK PROGRAMI

Öncelikler:

* Sosyal dışlanmaya neden olan faktörlere ilişkin farkındalık yaratarak ve kurumlar
arası işbirliğini artırarak sosyal içermenin sağlanması

* Dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel hayata katılımının artırılması

* Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin artırılması

• Dezavantajlı grupların hizmetlere erişiminin artırılması

Projeler dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik
hizmet modellerinin geliştirilerek, hizmet merkezleri ve tesisleri yapılarak, faaliyete geçirilerek, mevcutlar iyileştirilerek ve hizmete erişilebilirliği artırılarak hizmet kalitesinin
iyileştirilmesini sağlamalıdır

PROJE KONULARI

Uygun proje örneklerinden bazıları sunlardır:

1. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere kadın emeğini değerlendirme merkezi gibi merkezlerin kurulması

2. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri, rehabilitasyon hizmeti sunan kadın korunma evleri, kadın danışma ve dayanışma merkezleri vb. merkezlerin kurulması

3. Genç istihdamını artıracak, işgücü piyasasına girişlerini hızlandıracak şekilde gençlerin mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak çözüm merkezlerinin kurulması,

4. Madde bağımlılığının engellenmesini, bağımlıların rehabilitasyonunu ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması

5. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi,

6. Engellilerin bağımsız olarak sosyal yasama katılmalarını sağlayacak hizmetlerin sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi,

7. Açık ve kapalı bütün kentsel mekanlarda, herkes için erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda engelsiz kentin yaratılması için mekansal düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması,

8. Yaslıların özel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal yasama aktif bireyler olarak katılımlarını ve rehabilitasyonunu sağlayacak sosyal merkezler, huzurevleri, bakım evlerinin kurulması

9. Sosyal hizmet sunumunda kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek hizmet sunumunu iyileştirecek modellerin geliştirilmesi,

10. Basta göçle gelenler olmak üzere yoksul kesimlerin kente sosyal ve ekonomik entegrasyonunu sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması ve geliştirilmesi,

11. Dezavantajlı grupların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme imkanlarının ve kapasitelerinin arttırılması,

12. Dezavantajlı gruplara sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin, bu grupların özel ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve bu hizmetlere erişimin artırılması,

13. Dezavantajlı grupların kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması.

Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler içinde başvuruda bulunulabilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

• Valilik
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),
• Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için, Basvuru Sahipleri asagıda belirtilen kosulların
tümüne uymalıdır:
• Tüzel kişiliği haiz olması (Valilik, Kaymakamlıklar, Bölge ve İl Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar için bu şart aranmaz),
• Kar amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,
• Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kurulusun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:


Asgari Tutar: 100.000 TL
Azami Tutar: 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Program kapsamında sağlanacak hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin; %25 (yüzde yirmibeş)’inden az; %75 (yüzde yetmişbeş)’inden fazla olamaz


SÜRE

Azami proje süresi, 18 (on sekiz) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.


YER


Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği İSTANBUL (DÜZEY 2 Bölgesi olarak anılacaktır) ilinde gerçekleştirilmelidir.

SON MÜRACAAT TARİHİ
24.03.2011


KAPSAM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
Adres : Armada Is Merkezi, Eskisehir Yolu No:6 Kat:12 Sogutozu / Ankara 06520
GSM: 0 532 382 30 86
E-mail:
ozkan@kapsamdanismanlik.com
Web:    www.kapsamdanismanlik.com