Kapsam Danışmanlık

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Yerel Yönetimler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)

• Başvuru sahibinin Aydın, Denizli, Muğla il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

• OSB’ler, KSS’ler, Üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin başvuruları kabul edilmemektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

• Destek programı kar amacı güden ve kar amacı gütmeyenlere yönelik 2’ye ayrılmaktadır.

• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

Kar Amacı Güdenlere Yönelik:

* Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

* Termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi

* Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Kar Amacı Gütmeyenlere Yönelik:

* Alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması

* Alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması

* Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

• Destek miktarı kar amacı güdenlere 50.000-500.000 TL arasında %10-%50 arası hibe, kar amacı gütmeyenlere 50.000-1.000.000 TL arasında %10-%75 arası hibe niteliğindedir.

• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 25.000.000 TL’dir.

• Proje süresi kar amacı güdenler için 12-18 ay arasında, kar amacı gütmeyenler için 12-24 ay arasında olmalıdır.

• Proje, Aydın, Denizli, Muğla il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

• KOBİ’lerin başvuracağı projeler için alternatif turizm çeşitlendirmesine katkıda bulunmayacak ve salt otel yenileme niteliği taşıyan projeler desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Son başvuru tarihi 20/11/2020

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

1) Kimler Yararlanabilir?

• 1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler

• 5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

• 5996 sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Yetiştirici Birlikleri

• Başvuru sahibinin Aydın, Denizli, Muğla il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması amaçlanmaktadır. • Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

* Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

* İşleme, Paketleme ve Depolama Süreçlerinin İyileştirilmesi

* Markalaşma Ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması

• Destek miktarı 50.000-500.000 TL arasında olup, destek oranı %10-%90 arası hibe niteliğindedir.

• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir.

• Proje süresi 12-18 ay arasında olmalıdır.

• Proje, Aydın, Denizli, Muğla il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Son başvuru tarihi 20/11/2020