Kapsam Danışmanlık

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEK PROGRAMLARI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEK PROGRAMLARI

1)Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
2)Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
3)Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ
4)İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
5)Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
6)Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
7)Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
8)Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
9)Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
10)Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
11)Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
12)Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ (95/7 sayılı Tebliğ)
Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
 Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
 Yararlananlar : Yerli Fuar Organizatörleri
 Destek Oranı : % 50 Desteğin Kapsamı: • Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında • Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında • Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.

2) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)
Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
 Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
 Yararlananlar : Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
 Destek Oranı : % 50 Desteğin Kapsamı: • ISO 9000 Serisi • ISO 14000 • CE İşareti • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır. *** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

3) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)
Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri: * Yeni bir ürün üretilmesi, * Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, * Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, * Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade etmektedir.
 Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Başvuru Mercii : TTGV
 Yararlananlar : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Desteğin Kapsamı Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
• Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
• Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
• Destek Oranı : % 50 TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:
a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.
• Azami destek süresi : 2 yıl
• Azami destek tutarı : 1 milyon $

 b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği “Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.
• Destek oranı : Proje giderlerinin tümü
• Azami destek tutarı : 100.000 $
• Azami destek süresi : 1 yıl II. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler
 a) EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100.000 $’a kadar,
b) Birden çok sanayi kuruluşunun TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.

 4) İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ)
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.
 Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
 Yararlananlar : SDŞ
 Destek Oranı : % 75  Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman
 Destek Süresi : 1 yıl (azami) Desteğin Kapsamı İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.
• Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları,
• Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.

5) YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

  Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri Desteğin Kapsamı Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir.

Destek tutarı; • Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,

• Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; • Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
• Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, desteklenmektedir. Destek oranı, • Hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70,
• 30/12/2009 ile 30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımları için % 60,
• Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır.
Diğer taraftan;
• Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
 • Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

6) YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)

 Yurt Dışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği
 Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri  Başvuru süresi : 6 ve 18 ay
 Yararlananlar : Türkiye’de yerleşik, sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Desteğin Kapsamı
I. Mağazaların Desteklenmesi
 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $
• Ticari şirketler : * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
II. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi
• Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
• Ticari şirketler : * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $
III. Depoların Desteklenmesi
• Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $
• Ticari şirketler: * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $
 IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışı birimi bulunan; * Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip; * Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $
V. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
• Şirketlerin; * Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları; * Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir.

7) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. “TURQUALİTY®” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:
 Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
 Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)
 Başvuru Süresi : 6 ay
 Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler
 Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
 Destek Süresi :4 Yıl (Marka Destek Programı) 5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)
Desteğin Kapsamı
I. İhracatçı Birliklerinin; * Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $
II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; * Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $
III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin; * İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:
 a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
• Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 $,
• Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $
• Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
• Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
• Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
• Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza
• Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir) desteklenmektedir.
b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
• Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı),
• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
• Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $,
• Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri,
• Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
• Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar,
• İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,
• Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere desteklenmektedir. ** “Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

8) PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2011/1 sayılı Tebliğ)

 Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Başvuru Mercii : DTM ve İGEME
 Yararlananlar :Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlar
Desteğin Kapsamı
• Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları tutarında
• Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar
• Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile Yazılım sektörü ve film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar
• Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar
• Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanmaktadır.

9) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ)

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.
 Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Başvuru Mercii : İGEME
 Yararlananlar : -Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler -İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri) Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları Şirketlerin,
a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,
d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
ı) Yenilikçilik ve Kümelenme konuları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konularda, İGEME’den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenir. Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları İşbirliği Kuruluşlarının,
a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,
d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır. Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. 3 (üç) yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar. Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.
a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,
c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: - Tercümanlık gideri, - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, - Halkla ilişkiler hizmeti gideri. Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

10) TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ)

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.
 Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
 Yararlanan Firmalar : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
 Destek Süresi : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında
 Destek Oranı : % 50 Desteğin Kapsamı
I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları
• Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); - Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,
• İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
• Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenmektedir.
II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
• Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); - Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
• İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
• Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenmektedir.
III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

11) TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURTDIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ (2012/3 sayılı Tebliğ)

A – YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ
Desteğin Amacı Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi. Destek Tutarı Kira – Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir. İstihdam –
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (ve 4 senelik lisans mezunu) 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları desteklenir. Danışmanlık – Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir. Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri. Desteklenebilecek Ofis Sayısı ve Süresi En fazla 5 (beş) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. Başvuru Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce, yurtdışı ofisin yerinde incelenmesi ve “Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formu”nun onaylanması için şirketlerin yurtdışı ofisin bulunduğu ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliğine başvuru yapması gerekmektedir. Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

B – REKLAM; TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Desteğin Amacı Sektörün ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin tanıtımına katkıda bulunmak. Destek Tutarı Reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar. Desteklenebilecek Faaliyetler Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetleri.
Destek Süresi En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

C – PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Desteğin Amacı Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek.
Destek Tutarı Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Desteklenebilecek Faaliyetler Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;
Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.)
Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)
Desteklenebilecek Pazar Araştırması Seyahati ve Ülke Sayısı Her yıl takvim yılı içerisine en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir pazar araştırması gezisi coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede yapılabilir. Destek Süresi Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüş tarihleri esas alınır. 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir. Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

Ç – FUAR DESTEĞİ – Fuar Organizasyonu
Desteğin Amacı Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi. Destek Tutarı Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi.
Destek Tutarı Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;
a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,
b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
c) Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir. Kimler Yararlanabilir? Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri. Desteklenebilecek Fuarlar İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar. Destek Şartı Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının (firma) iştirak etmiş olması şartı aranır.
Destek Başvurusu Fuarın açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce, “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

D – FUAR DESTEĞİ – Fuar Katılım
Desteğin Amacı Sektörün Uluslararası Fuarlara katılımının teşviki. Destek Tutarı M2 üzerinden ödenen boş stant kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.
Desteklenebilecek Fuarlar İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.
Destek Başvurusu Fuardan en az 1 (bir) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu ” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir. Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası fuarlara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

E – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ –Seminer ve Konferans Organizasyonu
Desteğin Amacı Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesinin desteklenmesi. Destek Tutarı Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek; a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,
b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
c) söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir? Sektörel Kuruluşlar.
Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Destek Şartı Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer / konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır. Destek Başvurusu Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yapılması gerekir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

F – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ – Seminer ve Konferans Katılım
Desteğin Amacı Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımının teşviki.
Destek Tutarı En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar. Katılım İçin Desteklenebilecek Seminer ve Konferanslar Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslar.
Destek Başvurusu Faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir. Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası seminer ve konferanslara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

G – MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYET DESTEĞİ
Desteğin Amacı Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak.
Destek Tutarı Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.
a) Ulaşım: 1. Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri 2. İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri
b) Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.),
c) Tanıtım ve organizasyon giderleri: 1. Tercümanlık giderleri, 2. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri, 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, 5. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri Kimler Yararlanabilir? Sektörel Kuruluşların organizasyonunda; Sektörel Kuruluşlar, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri.
Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar Heyet öncesinde Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir.
Destek Şartı Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.
Destek Başvurusu Heyet programı için “Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

Ğ-TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ - Teknoloji Desteği
Desteğin Amacı Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik yeterliklerinin artırılması amacıyla uluslararası teknik standartlara erişim imkânlarının desteklenmesi.
Destek Tutarı Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. Kimler Yararlanabilir? Sektörel Kuruluşlar ve Teknik Müşavirlik Şirketleri. Destek Şartı Ön onay verilen uluslararası standardizasyon kuruluşları ve standartlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası standardizasyon kuruluşlarının siteleri ile standart dokümanları için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.
Destek Başvurusu “Teknoloji Desteği Ön-Onay Başvuru Formu ” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile üyelik veya satın alım tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Bakanlığa başvurulması gerekir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

H – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ - Yurtdışı Eğitim Desteği
Desteğin Amacı Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi.
Destek Tutarı Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin; a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri, b) Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, TMŞ başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir TMŞ günlük 200 ABD otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.) c) Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri, destek kapsamındadır.
Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Destek Şartı Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.
Destek Başvurusu “Yurt dışı Eğitim Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile kurs başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

I –FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE NAZIM PLANI DESTEĞİ
Desteğin Amacı Hedef pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım Planı çalışmalarının Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması. Destek Tutarı Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalanan hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Destek Şartı Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması ve inşaatı için gerekli finansmanın olduğunun gösterilmesi şarttır. Destek Başvurusu “Fizibilite Etüdü veya Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği Başvuru Formu” ve mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir. Destek başvurusunda bulunan şirketler Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi’nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir. İmza altına alınmış sözleşmeler için, imza tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunulabilir.
Uygulamacı Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

İ –SÖZLEŞME DESTEĞİ
Desteğin Amacı Hedef pazarlarda katma değeri yüksek ve nitelikli teknik müşavirlik projelerinin Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.
Destek Tutarı İşveren kamu idarelerince açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %20 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir. Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Destek Şartı Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması şarttır. Aynı proje kapsamında işveren kurum/kuruluşlardan müteahhitlik sözleşmeleri çerçevesinde imzalanan teknik müşavirlik alt taşeronluk sözleşmeleri hariç diğer tüm teknik müşavirlik hizmetleri genelinde taşeronluk, alt taşeronluk, vb. gibi konularda teknik müşavirlik işinin kısmi yükleniciliğinin üstlenilmesini öngören sözleşmeler destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
Destek Başvurusu “Sözleşme Desteği Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle destek talebinde bulunulan proje için açılacak ihale öncesinde Bakanlığa başvurulması gerekir. İhale öncesinde, destek başvurusunda bulunan şirketler Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi’nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

12 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ (2010/10 sayılı Tebliğ)

Destek Amacı Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Kimler Yararlanabilir? Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. Desteklenen Tarım Ürünleri (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.)