Kapsam Danışmanlık

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2019 MALİ DESTEK PROGRAMI YAYIMLANDI

T.C.
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI 2019

 

PROGRAM ÖZETİ

Adı

Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı

Amacı

Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek üretilen katma değerin artırılması, dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yeni ve inovatif ürün üretebilme becerilerinin artırılarak Çukurova bölgesinin toplam rekabet gücünün yükseltilmesi

Öncelikleri

Bölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi

Bütçesi

15.000.000 TL

Başvuru Teslim Yeri

Döşeme Mah.Turhan Cemal Beriker Bulv. No:138/2 01160 Seyhan/ADANA

Destek Tutarı

Asgari                             Azami

100.000 TL                     500.000 TL

Destek Oranı

Asgari                             Azami 
% 10                                % 50

Proje Uygulama Süresi

Asgari                            Azami

3 Ay                               12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

   24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılma-sına Dair Yönetmelik”le düzenlenen mikro işletme1 veya küçük işletme2 tanımına uygun olması

 

    Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

   Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

   Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

   Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Desteklenecek Sektörler

Gıda-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya

İnternetten Son Başvuru Tarihi

05.04.2019 (Saat: 17:00)

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

12.04.2019 (Saat: 17:00)

Programın Önceliği:

 

Bölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işlet-melerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi

Örnek Proje Konuları:

 

         Yeni ürün geliştirilmesi, ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler

 

         Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler

 

         İnovatif ürün tasarımına yönelik projeler

 

         Yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler

 

         Ürün çeşitlendirmesine yönelik yenilikçi projeler

 

         Üretim otomasyonuna dönük projeler

 

         Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler

 

         Üretim prosesinde elde edilen atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler

 

         Yeni ürün üretimine dayalı bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

 

         Laboratuvar modellerinin hazırlanması, prototip ve sanal prototip oluşturulmasına yönelik projeler

 

         Dijitalleşme ile yatay ve dikey entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik projeler

 

         Yeni ürün geliştirilmesine ilişkin simülasyon, 3D baskı, sensör teknolojisi, CAD modelleri gibi dijital teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler

         Ar-Ge ve/veya tasarım birimleri oluşturmaya yönelik projeler

 

         İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesine yönelik projeler

 

         Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanmasına yönelik projeler

 

         Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılmasına yönelik projeler