Kapsam Danışmanlık

BEBKA KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI AÇILDI!!!

BEBKA KALKINMA AJANSI

ÇEVRE VE ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Amaç: TR41 Bursa,Eskişehir,Bilecik Bölgesi’nde çevre kirliliğinin önlenmesi,mevcut kontrol ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Su , hava ,atık ve gürültü alanlarında kirliliğin önlenmesi,mevcut kontrol arıtma ve toplama tesislerinin kapasite,verimlilik ve teknoloji açısından geliştirilmesi,

Öncelik 2: Sanayi işletmelerinin çevre ile ilgili yöntem,ekipman ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi,üretimde çevre dostu teknolojilere geçilmesi ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ,

Öncelik 3: Çevresel kalitenin artırılması ve kontrolü için kullanılacak izleme ve ölçme sistemlerinin kurulması,

Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş,rüzgar,biyokütle vb.) kullanımına geçişin sağlanması

Öncelik 5: Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması.

ÖRNEK PROJE KONULARI
• Atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri,katı atık,tıbbi ve tehlikeli atık toplama,depolama ve bertaraf tesislerinin teknolojik altyapısının geliştirilmesi,yeni yöntemlerin uygulanması,kapasitelerinin artırılması projeleri,
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesi projeleri,
• Arıtma çamurları,mermer atıkları,vb gibi ortaya çıkan atıkların işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik projeler,
• Geri dönüşüm ile ilgili projeler,
• Atık oluşumunu,su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalara ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeler ( Bina yalıtımı,techizat yenileme gibi inşaat faaliyetleri içeren,sadece yeni makine/ekipman alımına yönelik ve yenilikçi olmayan enerji verimliliği uygulamaları uygun projeler olarak değerlendirilmeyecektir,
• Kamu kurumları ve özel işletmelerde yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik projeler,
• Doğal afet ve kazalar sonucunda gerçekleşecek çevresel risklerin tespitine ilişkin bilgi sistemleri ve ekipman altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler,
• Doğal alanların korunması ,sulak alan kaybının önlenmesi,tarımsal kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik projeler.
                    
DESTEK MİKTARLARI
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Kar amacı güden kuruluşlar için;
• Asgari tutar: 40.000 TL     • Azami tutar: 400.000 TL
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için;
• Asgari tutar: 50.000 TL     • Azami tutar: 500.000 TL

Ayrıca program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin
Kar amacı güdenler için % 25 ’ inden az; % 50’sinden fazla ;
Kar amacı gütmeyenler için % 25 ’ inden az; % 75’inden fazla ; olamaz

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Program’a başvuru yapabilecek uygun Başvuru Sahipleri aşağıda listelenmiştir:

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
•Kamu kurum ve kuruluşları
•Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
•Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları
•Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
•Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)
•5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri,
•Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar
•KOBİ tanımına uyan (iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan, sermayesinin veya oy haklarının en fazla %25’i KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait) işletmeler.
Süre:
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Yer:
Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR41 Bölgesi (Bursa,Eskişehir,Bilecik) sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ       15.12.2011

BEBKA KALKINMA AJANSI

AR-GE VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Amaç: TR41 Bursa,Eskişehir,Bilecik Bölgesi’nde araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Kobi’lerin tasarım,ürün ve süreç geliştirme ve geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi alanlarında kapasitelerinin yükseltilmesi,( SADECE KOBİLER)

Öncelik 2: Ar-Ge ve Yenilikçilik alanında ortak kullanıma yönelik altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi,

Öncelik 3: Kamu hizmetlerinde yenilikçi uygulama,yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması.


ÖRNEK PROJE KONULARI

• İşletmelerde tasarım,Ar-Ge ve Yenilikçilik kapasitelerinin oluşturulmasına ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler,
• İşletmelerin yeni ürün ve/veya üretim yöntemlerini geliştirme amaçlı departman oluşturma,laboratuar kurma,test cihazları,sistem ve yazılım yatırımları projeleri,
• Yeni ürün/hizmet üretme,mevcut ürünleri geliştirme,maliyet düşürücü ve/veya kalite arttırıcı üretim yöntemleri/ekipmanları/teknolojileri geliştirme projeleri,
• Patent,Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescil belgeleri alınması ve daha önce geliştirilen veya belge alınan ürünlerin ticarileştirilmesi projeleri,
• Katma değeri yüksek,nitelikli,ileri teknoloji ürünlerinin (elektrikli otomotiv,demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonları,endüstri makineleri,tıbbi cihazlar,havacılık,savunma sanayi,teknik tekstil ve ileri seramik ürünleri vb.) tasarımı,geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,
• Sanayi,tarım,sağlık ve benzeri sektörlerde,ithal edilen bilgi teknoloji yoğun,yüksek katma değerli yarı mamul,ara ürün,yardımcı malzeme ve ekipmanların bölgede üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ,
• Üniversite ile diğer eğitim kurumları ile sanayi arasındaki işbirliğini geliştirici projeler,
• Bölgede Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurulması veya mevcutların geliştirilmesine yönelik projeler,
• Sağlık,eğitim,belediyecilik gibi kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik yenilikçi projeler              

DESTEK MİKTARLARI

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 30.000 TL     • Azami tutar: 300.000 TL

Ayrıca program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin
Kar amacı güdenler için % 25 ’ inden az; % 50’sinden fazla ;
Kar amacı gütmeyenler için % 25 ’ inden az; % 75’inden fazla ; olamaz

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Program’a başvuru yapabilecek uygun Başvuru Sahipleri aşağıda listelenmiştir:

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
•Kamu kurum ve kuruluşları
•Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
•Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları
•Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
•Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)
•5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri,
•Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar
•KOBİ tanımına uyan (iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan, sermayesinin veya oy haklarının en fazla %25’i KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait) işletmeler.
Süre:
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Yer:
Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR41 Bölgesi (Bursa,Eskişehir,Bilecik) sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ       15.12.2011