Kapsam Danışmanlık

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMLARI AÇILDI!!!

Program Adı     : BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE REKABETÇİLİĞİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
                               (Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik)
Referans Kodu :   TR61/10/KOBİ/01

Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programının genel amacı; bölgenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlanması ve TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılması yoluyla bölgede faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçiliklerinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları ise;


1. İşletmelerde Kurumsallaşmanın ve Rekabet Gücünün Artırılması
2. Bölgede Turizm Sezonunun 12 Aya Yayılması ve Alternatif Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi’dir.


 Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
Belirlenen öncelik alanları kapsamında aşağıda verilen sektör ve alanlarda sunulacak projeler öncelikli olarak tercih edilecektir.

• Tıbbi ve aromatik bitki tarımına dayalı kozmetik ve ilaç sanayi
• Yenilenebilir enerji
• Orman ürünleri ve mobilya sanayi
• Turizm
• Mermercilik

• Tarıma dayalı sanayi

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
Öncelik 1: İşletmelerde Kurumsallaşmanın ve Rekabet Gücünün Artırılması
Öncelik 2:  Bölgede Turizm Sezonunun 12 Aya Yayılması ve Alternatif Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi                                   
                                                 
Öncelik 1- İşletmelerde Kurumsallaşmanın ve Rekabet Gücünün Artırılması

* Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve kurumların inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler
* İhracata yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılmasını sağlayacak projeler
* İşletmelerin üretim, işleme, paketleme ve depolama tesislerinin modernize edilip geliştirilmesine yönelik projeler 
* KOBİ’lerin mevcut üretim kapasitelerinin ve istihdamın artırılmasına yönelik projeler
* Nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına yönelik projeler

* Üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılmasına yönelik markalaşma, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım çalışmalarının artırılmasını sağlayacak projeler
* Geri dönüşüm teknolojileri alanında kapasitenin geliştirilmesini sağlayacak projeler
* Tarıma dayalı sanayi tesislerinin modernizasyonun sağlanması ve innovatif tarım teknolojilerinin uygulanmasına yönelik projeler
* Mermercilik sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler
* Bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler
* Orman ürünleri sanayinin geliştirilmesine yönelik projeler
* Tıbbi ve aromatik bitkilerin kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilmesini sağlayacak projeler

 Öncelik 2- Bölgede Turizm Sezonunun 12 Aya Yayılması ve Alternatif Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi

• Yerli ve yabancı dezavantajlı gruplara yönelik turizm projeleri
• Bölgedeki kış turizmi canlılığının sağlanması ve kış turizminin geliştirilmesine yönelik projeler
• Turistik işletmelerde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler
• Turizm cazibesinin artırılmasına ilişkin faaliyet ve projeler
• Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevresel duyarlılığının artırılmasını sağlayacak projeler
• Bölgenin kongre turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi ve sağlık turizmi potansiyelini geliştirmeye yönelik projeler
• Turistik tesislerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler
•Turizm sektöründe çalışan personelin nitelikliklerinin artırılmasına yönelik projeler 

                                                                                                
Destek Tutarı


Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar:  40.000 TL     Azami tutar: 400.000 TL
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az %50’sinden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.     

                                                
 Kimler Başvurabilir?


* 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, sermayesinin veya oy haklarının % 25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.) Başvuru sahibinin;
* Başvuru sahibinin kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, teknopark, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişi (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.) olması,
* Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
* Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması,
* Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Antalya-Burdur-Isparta) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması2,
* Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.


 Proje Süresi: Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.


 Projenin Uygulanacağı Yer: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Antalya, Burdur, Isparta) gerçekleştirilmelidir.


SON MÜRACAAT TARİHİ 23.03.2011
Armada Is Merkezi, Eskisehir Yolu No:6 Kat:12 Sogutozu / Ankara 06520
GSM: 0 532 382 30 86     ozkan@kapsamdanismanlik.com
www.kapsamdanismanlik.com