Kapsam Danışmanlık

2014 YILI İSTANBUL KALKINMA AJANSI HİBELERİ AÇILDI!!!

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 HİBE PROGRAMLARI


PROGRAMIN ADI     KÜRESEL TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İŞLETMELER)
PROGRAM REFERANS NO     ISTKA/2014/TMI
PROGRAMIN GENEL HEDEFİ     Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ    
Öncelik 1. Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması
Öncelik 2: Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ     10.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI    
Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ     Asgari 6 ay, Azami 9 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ    
• Kar Amacı Güden İşletmeler

ÖRNEK PROJELER   
1. Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin yetiştirilmesi
2. Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve entegre pazarlaması için yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi
3. Daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesi ve hizmet sağlayıcılarla buluşmasını kolaylaştırıcı yazılımların geliştirilmesi
4. Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanmak suretiyle etkinliklerin takibini sağlayacak modellerin hayata geçirilmesi
5. Turizm hizmetlerinde kalitenin yükselterek uluslararası kalite belgelerinin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
6. Alternatif turizm çeşitlerine yönelik müze kurma çalışmalarının yürütülmesi

SON BAŞVURU TARİHİ     20/02/2014
 


PROGRAMIN ADI     VERİMLİ VE TEMİZ ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İŞLETMELER)
PROGRAM REFERANS NO     ISTKA/2014/EVI

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ     Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ    
Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 2: Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ     10.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI     Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az  ve % 50’sinden fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ     Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ     Kar Amacı Güden İşletmeler

ÖRNEK PROJELER    
1. İstanbul’un coğrafyası ve iklimine özel, enerjiyi verimli kullanmaya yönelik mimari ve endüstriyel ürünlerin tasarlanıp geliştirilmesi
2. Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışabilmesi için entegrasyon ve sistem yönetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi
3. Temiz enerji üretimine, iletimine ve dağıtımına yönelik yenilikçi ürün ve sistemlerin geliştirilmesi
4. Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlamasına yönelik akıllı şebekelerin, akıllı yönetim sistemlerinin bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
5. İmalat süreçlerinde (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) enerjinin daha verimli kullanılmasının sağlanmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
6. Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmalarının geliştirilmesi
7. Biyo-yakıt üretim ve biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
8. Endüstriyel faaliyetlerde atık ısının değerlendirilmesinde yeni süreç tasarımlarının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması
9. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi kontrol ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
10. Elektrik ve ısının üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artıran, enerji kayıplarını azaltan sistemlerin geliştirilmesi
11. Ulaşımda verimli yakıt sistemlerinin, ekipmanların tasarlanması ve enerji tüketimini minimize edecek sistemlerin geliştirilmesi
12. Binalarda enerji talebinin düşürülmesine yönelik tasarımların geliştirilmesi ve uygulanması
13. Enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştıracak ve rekabet gücünü artıracak sektörler arası işbirliği platformlarının, ağlarının ve ortak çalışmaların geliştirilmesi

SON BAŞVURU TARİHİ     18//02/2014