TÜRKİYE SANAYİ KALKINMA BANKASI KREDİLERİ

KOBİ Kredileri


SKB, küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ), Türkiye genelinde gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla Dünya Bankası (IBRD), AYB (Avrupa Yatırım Bankası), AKKB (Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası) kaynaklarından sağlanan fonlara aracılık etmektedir. Bu kapsamda özel sektör yatırımlarına mali destek sağlanmakta, danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri verilmektedir. Kullandırılan KOBİ kredilerinin amacı; özel sektöre ait imalat sanayii, tarıma dayalı sanayii, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım projelerine finansman sağlamaktır. Kredilerin vadesi projelerin verimliliğine göre belirlenmektedir ve kredilerin kriterleri kaynak yapısına göre farklılık göstermektedir.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kredileri


TSKB, finansman sağladığı kurumların ve projelerin çevresel riskini göz önünde bulundurmakla kalmamakta, sağladığı çevre kredileri ile, çevre konusunda, Türkiye’de birçok projeye imza atmaktadır. Alman Sanayileşme Fonu, Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası gibi kaynaklardan sağlanan krediler ile pek çok çevre yatırımı finanse edilmiştir. Çevre kredisi kullandırılan yatırımlar arasında,


-Atık su arıtma tesisi,
-Filtre, toz alma ve gaz emisyonu azaltma yatırımları,
-Yakıt dönüşümleri,
-Katı atık toplama ve ayrıştırma tesislerinin kurulması ,
-Üretimde su kullanımının azaltılmasına yönelik projeler,
-Yeni yatırımlar ile mevcutta çevre kirliliğine sebep olan üretim teknolojilerinin ikamesi,
-Çevre Yönetim Sistemi kurmaya yönelik çalışmalar,
-Yenilenebilir enerji yatırımları yer almaktadır.


İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi


TSKB, Dünya Bankası’ndan sağladığı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi’nin (Export Finance Intermediary Loan) banka ve finansal kiralama şirketlerine kullandırımında aracı ve kontrolör banka görevini üstlenmiştir. TSKB, Türk özel sektör firmalarının ihracatı artırmaya yönelik yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanına yönelik kullandırılması maksadı ile sağladığı bu kaynağın yaygın kullandırılabilmesi için, ticari bankalar ve finansal kiralama kurumları ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar aracılığı ile bu kaynakların Türk özel sektörünün ihracatçı firmalarına ulaşmasını sağlamıştır. İlk EFIL kredisinin kullandırımına 2002 senesinde başlanmıştır ve bu kaynağın etkin kullandırımında TSKB’nin gösterdiği başarı sayesinde 2008 senesine gelindiğinde EFIL 4 kredisinin anlaşması imzalanmıştır.


Finansal Kiralama


TSKB, özel statüsü nedeniyle yatırımları kendi bünyesinde finansal kiralama yöntemiyle de finanse edebilmektedir.

PROJE FİNANSMANI


Proje Finansmanı, şirketlerin bilânço yapılarını bozmadan, mevcut yatırımlarını büyütme veya farklı alanlarda yatırım yapabilme, bunu yaparken farklı finansman kaynaklarına ve enstrümanlarına mümkün olduğunca daha fazla ulaşabilme isteğinden doğmuştur. Bu yöndeki talepleri karşılayabilmek ve gerekli finansman paketlerini oluşturabilmek için, projeye özel risk yönetimi yaklaşımlarından olabildiğince yararlanmak gerekmektedir.


Söz konusu özel risk yöntemi yaklaşımları açısından TSKB tarafından üç temel aşamada ayrıntılı değerlendirmeler yapılmaktadır:
Projenin fizibilitesi aşamasında hem finansman yaratılabilme hem de projenin işletilmesinin karşı karşıya kaldığı makroekonomik ve yönetsel riskler (Stratejik, Finansal ve Operasyonel Riskler),
Projenin çeşitli tehlikeler nedeni ile tamamlanamaması (Tamamlanmama Riski),
Performans riski yada projenin dizayn aşamasında planlanan üretimi ve verimi verememesi (Operasyonel Risk).
Proje Finansmanı, kısaca Proje için kredinin geri ödenmesinde esas olarak söz konusu Projenin yaratacağı nakit akışının alınması ve Şirketin değil Projenin varlıklarının verilen krediler için bir teminat olarak değerlendirilmesidir.

Proje Finansmanında bir Şirketin genel kredi ihtiyacına değil, yatırım projesinden doğacak kredi ihtiyacına ve bu projenin nakit akımlarına odaklanılmaktadır.
Proje Finansmanı, şirketlerin bilânço yapılarını bozmadan, mevcut yatırımlarını büyütme veya farklı alanlarda yatırım yapabilme, bunu yaparken farklı finansman kaynaklarına ve enstrümanlarına mümkün olduğunca daha fazla ulaşabilme isteğinden doğmuştur. Bu yöndeki talepleri karşılayabilmek ve gerekli finansman paketlerini oluşturabilmek için, projeye özel risk yönetimi yaklaşımlarından olabildiğince yararlanmak gerekmektedir.


Söz konusu özel risk yöntemi yaklaşımları açısından TSKB tarafından üç temel aşamada ayrıntılı değerlendirmeler yapılmaktadır:


Projenin fizibilitesi aşamasında hem finansman yaratılabilme hem de projenin işletilmesinin karşı karşıya kaldığı makroekonomik ve yönetsel riskler (Stratejik, Finansal ve Operasyonel Riskler),
Projenin çeşitli tehlikeler nedeni ile tamamlanamaması (Tamamlanmama Riski),
Performans riski yada projenin dizayn aşamasında planlanan üretimi ve verimi verememesi (Operasyonel Risk).


Finansman Sağladığımız Alanlar


TSKB’nin Proje Finansmanı sağladığı alanlar;
Elektrik üretim santralleri,
Doğal gaz dağıtım projeleri,
Turizm-otel yatırımları,
Gayrimenkul Geliştirme,  Alışveriş Merkezi Yatırımları (AVM),
Telekomünikasyon,
Lojistik, Ulaşım projeleri (Liman ve havaalanları),
Çevre ve enerji verimliliğine yönelik projeler,


Diğer Altyapı projeleri.


Son durum itibariyle yenilenebilir enerjide toplam 2.150 MW kurulu gücünde 65 adet HES, 53 MW kurulu gücünde 2 RES, 58 MW kurulu gücünde 2 JES ve 11 MW kurulu gücünde 1 bio kütle yatırımına TSKB tarafından finansman temin edilmiştir.
Söz konusu santrallerden toplam 150 MW’lık 7 adet HES, 30 MW’lık 1 adet RES, 10 MW’lık 1 adet JES ve 11 MW'lık bio kütle yatırımı tamamlanarak devreye girmiştir.

Kaynak: www.tskb.com.tr


*
** Bilgilendirme amaçlıdır.