TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KREDİLERİ

Kalkınma Kaynaklı TL Kredileri

1. Kalkınma Yatırım Kredisi – TL

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce teşvik edilebilir konular ve Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanıdır

Bu kredi türünden sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.

Kredi Limit kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. 

Kredilendirme Oranı kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.


2. Kalkınma İşletme Kredisi - TL

Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullandırılır. 

Bu kerdi türünden sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler Yatırım Kredisi ile birlikte yararlanabilir.

Kredi Limiti kredi değerlendirme çalışması sonucu hesaplanacak işletme sermayesi tutarıdır.

Kredilendirme Oranı kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
 

3. Kalkınma Kısa – Orta Vadeli TL Kredisi  

Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullandırılır.

Bu kredi türünden sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir.

Kredi Limiti en fazla, 3 milyon TL’dir.

Kredi vadesi 1 yıl ila 3 yıl arasındadır.


Dış Kaynaklı krediler

1. İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği Kredisi


Bu kredi, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi limiti kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenir.

Kredilendirme oranı kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenir.

Kredi Vadesi Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenir.


2. Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Kobi ve Büyük işletmeler Kredisi


Türkiye’ de yerleşik olan, Kobi ve Büyük İşletme tanımlarına uygun işletmelerin sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanını sağlamaktır .

  • Türkiye’de yerleşik Kobi (çalışan sayısı 250 kişiden az işletmeler) ve
  • Büyük işletmelerin (çalışan sayısı 250 kişiden fazla ve 1500 kişiden az olan işletmeler) finansmanında kullandırılacaktır.

Kredi kapsamında değerlendirilecek Kobilerin toplam yatırım tutarı;

  • 25 Milyon Avro’ dan fazla olamayacak ve
  • AYB Kaynaklı kredi tahsis tutarı 5 Milyon Avro ‘yu geçemeyecektir

Kredi kapsamında değerlendirilecek Büyük işletmelerin yatırım tutarı;

  • 25 Milyon Avro’dan büyük 50 Milyon Avro’dan küçük olmalıdır.
  • Büyük işletmeler için yapılacak AYB kaynaklı tahsis tutarı 12,5 Milyon Avro’yu geçemeyecektir


Kredilendirme Oranı kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir
 

3. Alman Kalkınma Bankası (Kfw) Kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği Kredisi


Bu kredi türü , özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi Limiti maksimum 15 Milyon Avro’dur. 

Kredilendirme Oranı toplam yatırım tutarının %80’nine kadar finanse edilebilir. Ancak Alman Kalkınma Bankası kaynağından kredilendirme limiti 15 Milyon Avro’yu geçemez.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen vadedir.
 

4. Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi


Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim ve enerji verimliliği projelerinin mal, hizmet, inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullandırılır. 
 
Bu krediden proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

Kredi Limiti en fazla, 50 milyon USD’dır. 

Kredilendirme Oranı en fazla, yatırım tutarının % 75’idir. İstenilecek minimum öz kaynak oranı, yenilenebilir enerji projelerinde %15, enerji verimliliği projelerinde %25’tir.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.


5.Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Çevre ve Enerji Kredisi

Bu kredi türü, Türkiye’de yerleşik işletmeler tarafından yürütülen yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevresel performanslarını arttıracak yatırımı söz konusu olan endüstriyel tesislerin projelerinin finansmanında kullandırılacaktır.

Yatırım Tutarı kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin maksimum toplam yatırım tutarı 50 milyon Euro'dur.

Kredilendirme Oranı kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilecektir. 

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
 

6. Avrupa Yatırım Bankası Otel Yenileme ve Enerji Verimliliği Kredisi

Bu kredi türü, Türkiye’de yerleşik turizm sektöründeki işletmeler tarafından yürütülen toplam yatırım tutarı maksimum 25 milyon Euro’yu aşmayan mevcut turizm tesislerinin renovasyonu, optimizasyonu, enerji verimliliği vb. sürdürülebilir turizme ilişkin proje yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi Limiti en fazla 12 milyon 500 bin Euro.

Kredilendirme Oranı kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

 

7. JBIC Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 

Bu kredi türü özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır.

Kredi Limiti kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

 Kredilendirme Oranı kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.


8. Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Alt Yapı Yatırımları Kredisi

Amacı 
Belediye alt yapı hizmetleri projelerinin finansmanının sağlanmasıdır.        

Bu kredi türü, proje konusu belediyecilik alt yapı hizmetleri  olan (içme suyu temini, atık su ve atık sektörleri),nüfusun sosyo-ekonomik koşullarına ve çevreye pozitif etki sağlayan, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu, isteksiz yeniden yerleşim içermeyen ve biyo çeşitlilik üzerine negatif etkisi olmayan projelerin finansmanı doğrultusunda belediyeler  ve / veya  özel sektör yatırımcılarının projelerinin finansmanında kullanılır.
 
Kredi Limiti maksimum 15 Milyon Avro’dur.
 
Kredilendirme Oranı toplam yatırım tutarının %80’nine kadar finanse edilebilir. Ancak Alman Kalkınma Bankası kaynağından kredilendirme limiti 15 Milyon Avro’yu geçemez.

Kredi Vadesi kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenen vadedir.


*** Bilgilendirme amaçlıdır.