KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

KALKINMA AJANSLARI VE KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

S1. Kalkınma ajansları nedir?

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için toplam 26 bölgede kurulan, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajanslarıdır.

Kalkınma Ajansları tamamıyla kamu  kaynaklarından  finanse  edilen  kuruluşlar olup, bir kamu kuruluşudur ve AB vb. fon kaynaklarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır.


S2. Kalkınma ajansı destekleri nelerdir?

Kalkınma Ajanslarının sağladığı destekleri;

a.                      Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği

b.                     Doğrudan faaliyet desteği

c.                       Güdümlü proje desteği

d.                     Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği( dolaylı finansman)

e.                       Teknik destekler (Planlama Çalışmaları, Plan Uygulamaları, Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, Eğitim ve Danışmanlıklar)


DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ

S3.     Doğrudan finansman desteği nedir?
Kalkınma ajansları faaliyet planlarına bağlı olarak program bazında teklif çağrılarına çıkmaktadır. Açıklanan destek programının açık olduğu dönem içerisinde uygun başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini hazırlayarak Ajansa sunması gerekmektedir.
Destek programlarının teklif çağrıları yıl boyunca açık olmadığı, başvuruların süresi kısıtlı bir zamanda olduğu için sunulacak proje tekliflerinin destek programlarının açık olduğu dönem içinde sunulması zorunludur. Son başvuru süresi geçen programlar için başvuru yapılamaz. 

S4. Proje teklifi sunmak için bir destek programının açık olması zorunlu mudur?
Evet, zorunludur. Destek programlarının kapalı veyahut açık olmadığı durumlarda Ajanslara proje başvurusu yapılamaz ve destek talebinde bulunulamaz.

S5. Ajanslardan mali destek alabilmek için proje teklifi sunmak zorunlu mudur?
Evet, zorunludur. Uygun başvuru sahipleri Ajansların belirlemiş olduğu formları kullanmak ve istenilen bilgi ve evrakları hazırlamak suretiyle Ajanslardan destek talep edebilirler.

S6. Mali destek programları kapsamında ajansların sağladığı destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
Destek miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir. Örneğin bir KOBİ programı için Ajansın sağlayacağı azami destek miktarı 400 Bin TL olabilirken, büyükbaş hayvancılık programı için azami destek miktarı 250 Bin TL olabilmektedir.
Ajansların, bağlı oldukları mevzuatları gereğince özel sektöre sağlayacağı destekler proje toplam uygun maliyetlerinin % 50’sini aşamaz. Buna göre özel sektöre ajansların sağlayacağı destek oranı azami % 50’dir.
Proje uygulama süresi de 12 ayı geçemez.

S7. Ajanslara hazırlanacak proje tekliflerinin bütçesinde KDV dâhil edilecek midir?

Kar amacı güden başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler için proje bütçesinin KDV hariç maliyetler üzerinden hazırlanması gerekmektedir.Diğer durumlarda,programın içeriği ve kapsamına göre KDV'NİN proje bütçesine dahil edilip edilmeyeceği yetkili Ajans tarafından belirlenir.

S8. Kimler Başvurabilir?

                          Her programiçinkimlerinbaşvuruyapabileceğiajanstarafındanbelirlenmekle birlikte genel olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler başvuru yapabilir.

                          Gerçek kişiler (sözleşme aşamasında işletme olarak tescil edilmeyi taahhüt etmek şartı ile),

                          KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,

                          Kooperatif, birlik, teknopark, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.),

                          Kaymakamlıklar, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler İl Özel İdaresi ve Belediyeler,

                          5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler,

                          Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksekokulları ve meslek liseleri,

                          Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),

                          1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler,

                          5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri.

S9. Ajansların mali destek programlarına başvuru yapabilir miyim?
Her destek programı için uygun başvuru sahipleri tanımlanmaktadır.
Destek programlarının başvuru rehberlerinde belirtilen koşullara haiz olanlar kendilerini ilgilendiren, açık bir destek programına başvuru yapabilirler.

S10. Ne zaman başvuru yapabilirim?
Destek programları için belirli bir zaman dönemi bulunmamaktadır. Ajanslar açtıkları destek programlarını kendi internet sitelerinden, gazete, billboard ilanlarından duyurmakta ve bilgilendirme toplantıları, afiş, broşür, cep telefonu mesajı, e-posta vb. araçlar kullanmak suretiyle tanıtım ve duyurularını gerçekleştirmektedirler.
Açılan destekprogramlarında son başvurutarihleribelirtilmekteolup, başvuruların belirtilen dönem içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Başvuru süresi 45 günden az ve 90 günden fazla olmayacak şekilde Ajans tarafından belirlenir.

S11. Mali desteklere nasıl başvurulur?
Mali Destek Programları’na ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilerek, tüm yazılı belgelerde, Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir.
Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajans tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

S12. Başvurular nasıl değerlendirilir?

 

FAALİYET

İCRA EDEN

 


Ön İnceleme/İdari ve Uygunluk Kontrolü

Ajans Uzmanları

Mali ve Teknik Değerlendirme

Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirmenin Kontrolü

Değerlendirme Komitesi

Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme, Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yapma

Genel Sekreter

Onay

Yönetim Kurulu

Sözleşmelerin İmzalanması

Ajans-Yararlanıcı

Değerlendirme Süreci, proje sayısına bağlı olarak projelerin son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 2-3 ay sürmektedir.
 
TEKNİK DESTEK PROGRAMI

S13. Teknik destek programı nedir?
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına Ajans tarafından sağlanan desteklerdir.

S14. Teknik destek programını neler kapsar?
Teknik destek, ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla aşağıdaki çalışmaları kapsar;
             Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini
             Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar,
             Teknik destek, belirli bir süre ile Ajans uzmanlarının görevlendirilmesi veya hizmet alımı yoluyla, konuyla ilgili uzman kurum ve kuruluşlardan hizmet alınması yolu ile gerçekleştirilmektedir.

S15. Teknik destek başvurusu nasıl yapılır?
Teknik destek başvurusuna ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm  belgeler, Ajans internet sitesinde yayınlanır. Teknik Destek başvuruları her yıl için Ajansın belirlemiş olduğu başvuru tarihleri arasında yapılır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Başvurular, Genel Sekreterlik makamınca görevlendirilecek ilgili Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından karara bağlanır.

S16. Teknik destek kapsamında mali destek sağlanmakta mıdır? 
Hayır, teknik destek bir mali destek aracı olmayıp, başvuru sahibinin ihtiyaç duyduğu bir uzmanın/uzmanların veya eğitimin temin edilmesi için gerekli olan maliyetleri kapsamaktadır.

Program toplam bütçesi başvuru rehberinde belirtilir. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez, ödemeler hizmet alınan kuruluşa yapılır.


S17. Teknik destek programı kapsamında malzeme alımı önerebilir miyiz?
Hayır, sağlanacak destek sadece temin edilecek uzmanın ulaşım, konaklama, uzmanlık bilgisi masraflarını karşılamakta olup, bunlar dışında kalan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetlerdir.

S18. Teknik desteklerden kimler yararlanabilir?

Ajans olarak aksi belirtilmedikçe yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvuruda bulunabilirler.

S19. Teknik destek programının süresi nedir?

Teknik destek programı kapsamında uygulanacak projenin toplam süresi 1 ayı, destek kapsamında Ajans tarafından görevlendirilecek uzman desteğinin süresi ise 15 günü geçemez.

S20. Teknik destek limitleri nelerdir?

Teknik destek faaliyetleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin %2’sini geçemez.
Buna göre program kapsamında sağlanacak olan hizmetin bedeli toplam 15 Bin TL’yi geçemez.

S21. Teknik destek programına başvuru yapabilir miyim?

Program kapsamında uygun başvuru sahipleri kamu kurumları, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları ve kar amacı gütmeyen STK’lar olup KOBİ’ler uygun başvuru sahibi ve proje ortağı kabul edilmemektedirler.

KOBİ’ler ihtiyaç duydukları eğitimleri, proje teklif çağrısı usulündeki diğer programlara başvurularında projelendirerek talep edebilmektedir.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI

S22. Doğrudan Faaliyet Desteği nedir?
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir. Ajansın proje teklif  çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle yararlanıcılara sağladığı karşılıksız ve doğrudan desteklerdir. Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

S23. Doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında sağlanan destekler nelerdir?
Doğrudan faaliyet desteği kapsamında bölgenin kalkınmasında önem arz eden, sosyal ve ekonomik sektörler için önemli sonuçlar yaratacak araştırma, fizibilite hazırlama vb. faaliyetlerin desteklenmesi yer almaktadır.
Ajans tarafından sağlanacak destek her sene yeniden belirlenerek miktarı başvuru rehberlerinde belirtilir. Sağlanacak desteğin oranı % 100’e kadar çıkarılabilir.

S24. Doğrudan faaliyet desteğinde limitler nelerdir?
DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin % 2’sini geçemez.
Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreterlik makamının teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile % 4’e kadar çıkarılabilir.
Her bir proje için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatı’na göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olamaz. Bu rakam her bir proje için 19.500 TL ile 85.000 TL arasındadır. Ayrıca yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının % 80’ini aşamaz.

S25. Doğrudan faaliyet desteği programının süresi nedir?
Destek kapsamında sunulacak olan projenin azami 3 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

 
S26. Doğrudan faaliyet destek alanları nelerdir?

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. Ajans, yalnızca aşağıda belirlenen stratejik alanlarda doğrudan faaliyet desteği sağlayacaktır:

                          Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler,
                          Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler,
                          Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına yönelik faaliyetler,

                          Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlar kapsamındaki faaliyetler,

                          Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknopark gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmaları.


S27. Doğrudan faaliyet desteği programına başvuru yapabilir miyim?

Desteğe; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilir.
Ancak KOBİ’ler; pazar araştırması, fizibilite vb konulardaki ihtiyaçlarını proje kapsamında uygun başvuru sahipleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

S28. Nasıl başvuru yaparım?

Başvuru zamanı ve şekli Ajanslar tarafından duyurulmakta ve proje tekliflerinin kabulleri belirlenmiş dönemler içinde yapılmaktadır.
Doğrudan faaliyet desteği için yapılan başvurular ajans tarafından en kısa zamanda değerlendirilerek onay için ilk Yönetim Kurulu toplantısına sunulur. Bu nedenle başvuru için son başvuru tarihini beklemek yerine mümkün olduğu kadar erken başvuru yapılmalıdır.


FAİZ DESTEĞİ VE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

S29. Faiz ve faiz kredi desteği nedir?
Faiz desteği, kâramacıgüdengerçekvetüzelkişilerinilgiliaracıkuruluş (bankalar, vd.) ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, bankalar vb. kurumlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Bu destekten KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilir.

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesidir. Bu mali destek Ajans mevzuatında belirlenmiş olan usul ve esaslar dâhilinde sağlanmaktadır. Bu destekten KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilir.

Faiz ve faizsiz kredi desteklerinin sağlanabilmesi için öncelikle aracı kurum olan bankalar ile Ajans arasında bir protokol yapılması ve Ajans tarafından desteklerin ilan edilmesi gereklidir.

Mevcut durumda Kalkınma Ajanslarının hiçbiri henüz faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamasına başlamamışlardır.

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

S30. Güdümlü proje desteği nedir?
Bölgedeki  girişimcilik  ve   yenilikçilik   kapasitesini   geliştirecek   nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren, stratejik önem taşıyan, projelere Ajansın öncülük edip ve koordinasyonunu üstlenmesi ile Ajansın doğrudan mali ve teknik destek sağlamasıdır.
Mevcut durumda Kalkınma Ajanslarının çok azı Güdümlü Proje Desteğini uygulamaya başlamıştır.

S31. Güdümlü proje desteğinden kimler yararlanabilir?

Güdümlü proje desteğinden sadece; yerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri proje uygulayıcısı olarak yararlanabilir.Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü Proje Desteğinin diğer desteklerden farkı ilgili projenin Ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

S32. Güdümlü proje desteğinin destek limitleri nelerdir?

Güdümlü proje desteği kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler, küçük ölçekli altyapı projeleri için Ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla %20’sidir. Güdümlü proje desteği kapsamında, Ajans, proje başına en fazla %90 oranında mali destek sağlayabilir. Bu oran, projenin hayata geçirilmesinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak rol alacak kurum ve kuruluşlarla Ajans arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. Kalan kısım bu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

S33. Yatırım Destek Ofisleri nedir?
Bulunduğu ilin iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve ilinde yatırım yapılmasını teşvik edici faaliyetler yürüten Ajans Birimidir.

S34. Yatırım destek ofisleri (YDO) kapsamında sağlanan destek ve hizmetler nelerdir?
Yatırım destek ofisleri; bölge illerinde özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere yatırımcıya hizmet sunarlar.
Ayrıca illerdeki yatırımları izlemek, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek konusunda yatırımcıya hizmet sağlarlar.
Yatırım destek ofislerinin sunduğu tüm hizmetler ücretsizdir. YDO’ların faaliyetleri;
                          Yatırım alanlarının araştırılması, raporlanması ve tanıtımı,
                          Özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılması/yaptırılması
                          Yatırımcıların   ihtiyaç   duydukları,   talep    ettikleri   konular   hakkında bilgilendirilmesi,
                          Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin takip edilmesi,
                          Yatırımlarda Devlet Yardımları (Hazine Teşvikleri) ile ilgili işlemleri Ekonomi Bakanlığı adına yürütülmesi.

S35. İzin ve ruhsat işlemleri için YDO’lara nasıl başvuru yapabilirim?
Yatırımcılar, bir dilekçe ekinde, bağlı oldukları ilde faaliyet gösteren YDO’ya başvurmak istedikleri alanla ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte başvuru yapmalıdırlar.

S36. İzin ve rusat işlemlerinin YDO’lar tarafından yapılmasının yatırımcıya faydası nedir?

Başvurular sonucunda Yatırım Destek Ofislerinde geçen süreler, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerden sayılmaz. Buna göre;
                          Yatırım Destek Ofislerine yapılacak başvuru, söz konusu izin ve/veya  ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için ilgili diğer yasal mevzuatta öngörülen yetkili merciye başvuru süresini durdurur.
                          İlgili mevzuatta geçerliliği belli bir süre ile sınırlandırılmış belgelerde, belgenin geçerliliği Yatırım Destek Ofislerine başvurulan tarihe göre belirlenir.
                          İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için Yatırım Destek Ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.
                          İşlemlerle yatırımcı yerine YDO’lar ilgilenir.

S37. Önceden başvurmuş olduğum işlemler için YDO’lara başvuru yapabilir miyim?
Evet, yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere başvurulan ancak henüz sonuçlanmamış işlemler, yatırımcının bu yöndeki talebini içeren dilekçesi üzerine YDO’lar tarafından takip edilerek sonuçlandırılır.

S38. Hangi sektörler için YDO'lara işlem başvurusu yapabilirim?

İlgili mevzuatlarla yatırım yeri izni verilen sektörler için işlem başvurusu yapılabilir.
Ancak; gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşlarının imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı izin ve ruhsat işlemleri YDO’lar tarafından yürütülemez.
Bunlar dışında kalan izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari ve işlemlerin Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip ve koordine edilmesi için Ajansın Yönetim Kurulunun karar almış olması gereklidir.S39. Yatırım Destek Ofislerinden hangi konularda bilgi alabilirim?
Yatırım Destek Ofislerinden;
             Ajans çalışmaları ve destekleri ile ilgili bilgiler,
             İl ve bölge ile ilgili genel bilgiler,
             İl ve bölgedeki yatırımlar ile ilin yatırım ortamı hakkında bilgiler,
             İlde sağlanan destekler ve hibe programlarına ilişkin bilgiler,
             Yatırımlarda Devlet Yardımları (Hazine Teşvikleri) ile ilgili bilgiler alınabilir.

Türkiye’de 26 adet Kalkınma Ajansı kurulmuştur.  Bunlar şöyledir;